Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-BB-OSZP1-2019/021706-Ko

10.06.2019

Konanie vo veci vydania odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. k možnosti významného vplyvu projektu "Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska - 2. časť" na územia sústavy chránených území.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo elektronicky na adresu:  v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.    

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže