Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-BB-OSZP1-2019/010149-Ku

 

Konanie vo veci vydania súhlasu na  vykonávanie technických geologických prác podľa § 14 ods. 2 písm. f) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a povolení výnimky zo zákazu ustanoveného v § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona a § 14 ods. 1 písm. c) zákona z dôvodu riešenia geologickej úlohy „Zhodnotenie hydrogeologických pomerov a ochrany vodárenského zdroja Trangoška“.