Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-BB-OSZP1-2019/010099-MP

Konanie vo veci udelenia súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na základe žiadosti Hradného múzea vo Fiľakove z dôvodu vyznačenia turistického chodníka v katastrálnom území Fiľakovo.