Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-BB-OSZP1-2019/009989-MP

Konanie vo veci vydania odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vo veci posúdenia možnosti vplyvu  projektu s názvom: „Výmena svetlíkov na výrobných halách ťahárne rúr ŽP a.s.“ na územia európskej sústavy chránených území (NATURA 2000).