Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-BB-OSZP1-2018/034310-Ko

Konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na vypustenie Vodnej nádrže Dolná Hodrušská v k.ú. Banská Hodruša.