Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný Úrad Banská Bystrica

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu:  Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP,  Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica alebo elektronicky na adresu: oszp.bb(a)minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

OU-BB-OSZP1-2019/007291-MP

16.01.2019 povolenie výnimky

OU-BB-OSZP1-2019/007145-MP

15.01.2019 Odborné stanovisko

OU-BB-OSZP3-2019/005731-002/ZI

08.01.2019 Konanie na vydanie súhlasu na zničenie biotopu európskeho významu a) 5.2 Kyslomilné bukové lesy (9110) Lt 5207 Kamenitá buková jedlina, b) biotop európskeho významu 5.1 Bukové a jedľovo bukové kvetnaté lesy (9130), Lt 5105 čučoriedková jedľová bučina so smrekom a Lt 5302 Nitrofilná nízkobylinná jedľová bučina v lesných porastoch č. 326 a, 326 b na parcele KN-C 3540/22 v k.ú. Donovaly. Ústne pojednanie sa uskutoční v stredu 23. januára 2019 so začiatkom o 9:00 hod. v kancelárii č. 727 na 7. poschodí Okresného úradu Banská Bystrica.