Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný Úrad Banská Bystrica

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu:  Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP,  Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica alebo elektronicky na adresu: oszp.bb(a)minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

OU-BB-OZP1-2018/032825-MP

19.11.2018 vydanie súhlasu