Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

7010/2019-6.3

Žiadateľ: Obec Štítnik, Nám. 1. mája 167, Štítnik, 049 32, Slovensko

Žiadosť o povolenie výnimky na odstránenie vtáčích hniezd belorítky domovej (Delichon urbicum).

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny,  Nám. Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava, alebo elektronicky na adresu: anna.haladekova@enviro.gov.sk v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.