Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

6995/2019-6.3

 

Žiadateľ: Poľovnícke združenie Čerín, 974 01 Čerín 85, IČO: 31930492  - žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na usmrtenie troch jedincov chráneného živočícha druhu medveď hnedý (Ursus arctos) v poľovnom revíri Čerín v r. 2019.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava, alebo elektronicky na adresu: anna.haladekova@enviro.gov.sk v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.