Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

5434/2019-6.3

 

Žiadateľ: Slovenské elektrárne, a.s., závod Atómové elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce - žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany, spočívajúcej v umožnení odstrániť hniezda belorítky obyčajnej (Delichon urbicum) z objektu závodného hasičského útvaru.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava, alebo elektronicky na adresu: anna.haladekova@enviro.gov.sk v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.