Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

5405/2019-6.3

 

Žiadateľ: Bc. Jozef Žemba, Tri Koruny Rafting, Huncovská 3, 060 01 Kežmarok - žiadosť o predĺženie výkonu činnosti podľa rozhodnutia MŽP SR č. 6294/2016-6.3 zo dňa 26.7.2016. Predmetným rozhodnutím bolo žiadateľovi povolené vchádzať a stáť s motorovým vozidlom  na účelovú komunikáciu od výstupiska pltí v k.ú. Lesnica po sútok Lesnického potoka s Dunajcom v zóne B Pieninského národného parku so štvrtým stupňom ochrany za účelom odvozu plavidiel (lodí, raftov a ostatného materiálu) za určených podmienok.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava, alebo elektronicky na adresu: anna.haladekova@enviro.gov.sk v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.