Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

5404/2019-6.3

Žiadateľ: Služby mesta Michalovce, Partizánska 23, 071 01 Michalovce, IČO: 44389442 - žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany, spočívajúcej v umožnení odstrániť lastovičie hniezda z objektu "Starý súd" v Michalovciach.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava, alebo elektronicky na adresu: anna.haladekova@enviro.gov.sk v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.