Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

5354/2019-6.3

 

Žiadateľ: ARAR s.r.o., Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 28, 811 02 Bratislava, IČO: 46293591 - žiadosť o povolenie výnimky z územnej a druhovej ochrany, spočívajúcej v umožnení vykonávať mnohé terénne práce so zameraním na ochranu prírody a krajiny pre účely zabezpečenia starostlivosti o chránené druhy živočíchov, rovnako aj záchranné transfery chránených druhov na celom Slovensku. 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava, alebo elektronicky na adresu: anna.haladekova@enviro.gov.sk v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.