Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

5351/2019-6.3

 

Žiadateľ: Lesy Slovenskej republiky, š.p., OZ Námestovo, Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo - žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ust. § 16 ods. 1 písm. b) a f) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, spočívajúcej v umožnení spracovať  kalamitu vo vybraných porastoch na území s 5. stupňom ochrany v A zóne CHKO Horná Orava.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava, alebo elektronicky na adresu: anna.haladekova@enviro.gov.sk v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.