Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

4843/2019-6.3

 

Žiadateľ: Mgr. Marcel Oravec, 059 06 Červený Kláštor 55 -  žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, spočívajúcej v umožnení  vchádzať a stáť s motorovým vozidlom s prívesným vozíkom na účelovú komunikáciu od výstupišťa lodí v k.ú. Lesnica po sútok Lesnického potoka s Dunajcom v B zóne Pieninského národného parku za účelom odvozu plavidiel.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava, alebo elektronicky na adresu: anna.haladekova@enviro.gov.sk v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.