Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

4499/2019-6.3

 

Žiadateľ: Mestské lesy spol. s r.o. Ružomberok, J.Jančeka 34, 034 01 Ružomberok, IČO: 31603271 - žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu podľa § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na usmrtenie dvoch jedincov chráneného živočícha druhu medveď hnedý (Ursus arctos) v poľovnom revíri Smrekovica v r. 2019.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava, alebo elektronicky na adresu: anna.haladekova@enviro.gov.sk v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže