Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Informácie o začatých správnych konaniach

Informácia pre okresné úrady: kontaktujte správcu stránky  02/59562152

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Správne konania:

OU-DT-OSZP-2019/000260/JAG

15.02.2019 KLENERS, s.r.o., žiada o súhlas na zásah do biotopov európskeho významu Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky

OU-BB-OSZP1-2019/010149-Ku

14.02.2019 Súhlas a výnimka

5404/2019-6.3

14.02.2019 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

5405/2019-6.3

14.02.2019 Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia

5406/2019-6.3

14.02.2019 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

5434/2019-6.3

14.02.2019 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

OU-TO-OSZP-2019/002371

14.02.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 3 ks javor, 2 ks tuja, 1 ks jedľa - Obec Radošina

5351/2019-6.3

14.02.2019 Žiadosť o povolenie výnimky z územnej ochrany

5354/2019-6.3

14.02.2019 Žiadosť o povolenie výnimky z územnej a druhovej ochrany
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]