Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Informácie o začatých správnych konaniach

Informácia pre okresné úrady: kontaktujte správcu stránky  02/59562152

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Správne konania:

6758/2019-6.3

18.04.2019

OU-ZA-OSZP1-2019/021171/Drn

18.04.2019 Žiadosť o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 zákona.

OU-RK-OSZP-2019/005047-003

17.04.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o súhlas na pasenie, napájanie, preháňanie hospodárskych zvierat (150 ks oviec – bahníc, 30 ks kôz, 15 ks hovädzieho dobytka), umiestnenie zariadenia na ich ochranu na území s platiacim druhým stupňom územnej ochrany prírody a krajiny (ochranné pásmo Národného parku Veľká Fatra). Ide o lokality Medzi Žiare, Kútna dolina, Kútny vrch, Vápenka, Pod Štítmi, Bohdany, Tarabka, Poľany v k.ú. Hubová.


žiadateľ : Ing. Štefan Olos - SHR, Kostolíky 364/15, Hubová


Potvrdenie záujmu byť účastníkom správneho konania je možné zaslať písomne na adresu : Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie , 034 01 Ružomberok alebo e-mailom na adresu : vojtech.olos@minv.sk

OU-PO-OSZP1-2019/021926/HV

17.04.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

OU-PO-OSZP1-2019/022194/SA

17.04.2019 Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa príslušných ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti so zmenou rozhodnutia č. OU-PO-OSZP1-2018/003969-8/SA zo dňa 4.1.2018 vo veci realizácie výskumu na území TANAP

OU-PO-OSZP1-2019/021933/SJ

17.04.2019 Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa príslušných ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-ZA-OSZP1-2019/020322/Bra

17.04.2019 Žiadosť o vydanie výnimky na činnosti v NPR Starý hrad

Žiadateľ: Lesné pozemkové a pasienkové spoločenstvo - Urbariát Nezbudská Lúčka
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]