Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Správne konania:

OU-PO-OSZP1-2018/032249/SA

14.06.2019 Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. OU-PO-OSZP1-2015/025574-009/RD zo dňa 29.06.2015

OU-ZA-OSZP1-2019/028320/Drn

14.06.2019 Žiadosť o zmenu rozhodnutia.

OU-PO-OSZP1-2019/032246/KM

13.06.2019 Žiadosť o povolenie územných výnimiek zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-BB-OSZP1-2019/022041-Ko

13.06.2019 Odborné stanovisko

OU-ZA-OSZP3-2019/028184/Bal

13.06.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku v súlade s § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v k.ú. Lysica, mimo zastavaného územia obce.

Žiadateľ: Martin Altus, Lichardova 8508/36, 010 01 Žilina, v.z. emProject, s.r.o., Revolučná 10, 010 01 Žilina.

ou-bb-oszp1-2019022087-sp

13.06.2019 žiadosť o nakrúcanie jednej scény v PP Krupinske bralce a s tým súvisiace výnimky.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6] 

 

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže