Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Rimavské Brezovo, úprava toku Rimava“

Informácia pre verejnosť

O začatí správneho konania podľa § 16a ods.1 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,vodný zákon“)
Na Okresný úrad Banská Bystrica ,odbor starostlivosti o životné prostredie podal dňa 02.05.2018 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa §16a ods. 1 vodného zákona, či vodná stavba ,,Rimavské Brezovo, úprava toku Rimava“ je navrhovanou činnosťou podľa §16a ods. 6 písm. b) vodného zákona.
Dňom podania žiadosti začalo správne konanie podľa §16a ods.1 vodného zákona.
Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k projektovej dokumentácií k navrhovanej činnosti alebo k odbornému stanovisku orgánu štátnej vodnej správy do 10 dní od ich zverejnenia na webovom sídle orgánu štátnej vodnej správy a na webovom sídle ministerstva. Verejnosť sa doručením písomného stanoviska stáva účastníkom konania.

zverejnené 11.05.2018