Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy - aktualizácia„

Ministerstvo životného prostredia SR oznamuje, že v súlade s § 8 a § 17 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol určený rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy - aktualizácia„.

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom je uverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR a na stránke www.enviroportal.sk/sk/eia. K nahliadnutiu je k dispozícii na adrese Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia, odbor politiky zmeny klímy (, tel.: 02/59562246, v pracovné dni od 8.00 do 16.00 h).
Stanoviská k určenému rozsahu hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom je možné predkladať na adresu Ministerstva životného prostredia SR do 10 dní od jeho zverejnenia.
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom bol zverejnený dňa 31. októbra 2017.

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu (Súbor PDF, veľkosť 1,26 MB)