Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2216 Sitno do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu