Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2105 Spišskopodhradské travertíny do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu