Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0969 Hradné lúky do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu