Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0958 Stredný tok Ipľa do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0958 Stredný tok Ipľa do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 147 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0958 Stredný tok Ipľa (jpg, 2,89 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0958 Stredný tok Ipľa (pdf, 153 kB)