Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0947 Stredný tok Hrona do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0947 Stredný tok Hrona do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 103 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0947 Stredný tok Hrona (jpg, 4,70 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0947 Stredný tok Hrona (pdf, 179 kB)