Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0918 Volovské bučiny do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu