Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0917 Dlhý vrch do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu