Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0892 Dolný Chlm do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu