Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0879 Lupka do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu