Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0877 Malý Bahorec do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu