Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0869 Bábsky les do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu