Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0820 Dolný tok Hrona do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0820 Dolný tok Hrona do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 81,4 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0820 Dolný tok Hrona (jpg, 2,88 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0820 Dolný tok Hrona (pdf, 180 kB)