Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0817 Rimava a Slaná do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu