Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0816 Horný tok Ipľa do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu