Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0809 Šmatlová do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu