Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0824 Dolný tok Ipľa do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0824 Dolný tok Ipľa do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 72,4 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0824 Dolný tok Ipľa (jpg, 0,98 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0824 Dolný tok Ipľa (pdf, 137 kB)