Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2165 Kútsky les do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu