Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0880 Prašická dubina do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu