Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2294 Bagovský vrch do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu