Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0868 Včelár do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu