Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0888 Jabloňovské stráne do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu