Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0873 Pohronský Inovec do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu