Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2. prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0932 Šimonka do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu