Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Druhá aktualizácia národného zoznamu území európskeho zoznamu

V rámci druhej aktualizácie národného zoznamu území európskeho významu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky postupne zasiela pozvánky na prerokovanie všetkých 189 navrhovaných lokalít. Pozvánky sú zasielané na všetky dotknuté obce resp. mestá so žiadosťou o ich zverejnenie na úradnej tabuli obce/mesta a o zverejnenie mapy lokality a zoznamu parciel identifikovaných podľa registra C a E katastra nehnuteľností. V prípade väčšieho počtu vlastníkov, správcov, nájomcov dotknutých pozemkov alebo v prípade, ak ich pobyt nie je známy, pozvánky sa doručujú len formou verejnej vyhlášky.

 

Rokovania sú naplánované od 18.04.2017 do 10.05.2017. Všetky pozvánky a ich prílohy nájdete podľa jednotlivých navrhovaných území európskeho významu:

 

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2133 Hôrky do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

25.04.2017 Prerokovanie sa uskutoční 10.5.2017 v Obecnom úrade Klátová Nová Ves od 9:30 hod. a 10.5.2017 v Obecnom úrade Kovarce od 13:00hod.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]