Vytlačiť Poslať stránku

Ministerstvo životného prostredia SR

Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Obsadzovaná funkcia: odborný radca
Odbor štátnej služby: 2.20 životné prostredie
Organizačný útvar: odbor hospodárskej správy a prevádzky
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Špecializované činnosti, analytické činnosti
pri spracovávaní kompletnej a ucelenej agendy hospodárskej správy a prevádzky .
Charakteristika najnáročnejšej činnosti: Tvorba vykonávacích predpisov na základe splnomocňovacích ustanovení v oblasti hospodárskej správy a prevádzky v zmysle platnej legislatívy v ústrednom orgáne štátnej správy.
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, zákona číslo 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, 8/2009 o cestnej premávke, 724/2005 Z.z. o prevádzke vozidiel na pozemných komunikáciách a znalosť legislatívy, ktorá vyplýva z odboru štátnej služby. Organizačné schopnosti, schopnosť prijímať rozhodnutia, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti. Ovládanie práce s PC, pragmatický postoj k úlohám, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, spoľahlivosť.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: nevyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o štátnom občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe SR
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu, v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín podania žiadosti je do 10 dní odo dňa vyhlásenia výberu
(do 1. mája 2017). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba (č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, č. t. 02 59 56 2369
Číslo výberového konania (s označením na obálke a žiadosti): mzp/44V/2017