Vytlačiť Poslať stránku

Ministerstvo životného prostredia SR

1. Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: 812 35 Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výber
Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca, manažér bezpečnostnej politiky
Odbor štátnej služby: 1.08 Krízové riadenie
Organizačný útvar: odbor krízového riadenia a bezpečnosti
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Tvorbapozičných dokumentov bezpečnostnej politiky v oblasti informačnej bezpečnosti, informačných systémov na úrovni ministerstva a v oblasti krízového riadenia, vypracovanie dokumentácia bezpečnostnej politiky, koordinácia činností v súlade s normou ISO/IEC 27001.
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: bude sa vyžadovať certifikát „Information Security Manager ISO/IEC 27001“.
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácií činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Výnosu ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Ovládanie práce s PC, prehľad v normách série ISO/IEC 27000, samostatné koncepčné myslenie a rozhodovanie, analytické schopnosti, znalosť operačných systémov a sieťových prvkov, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, emocionálna stabilita, pragmatický postoj k úlohám, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, spoľahlivosť, sústrediť sa na detail.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: nevyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: bude sa vyžadovať bezpečnostná previerka NBU na stupeň „T“. Je možné získať po úspešnom výberovom konaní.
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- kópia diplomu alebo dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o štátnom občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu, v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín podanie žiadosti do 10 dní odo dňa vypísania výberu
( do 269. januára 2017 ). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba (č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, tel. 595623 69
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/1V/2017

 

2. Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35
Druh štátnej služby: stála štátna služba, hlavný štátny radca
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Odbor štátnej služby: 1.07 Kontrola, dozor, sťažnosti, petície a audit
Organizačný útvar: odbor vnútorného auditu
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Vykonávanie vnútorného auditu na základe zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a  audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“) ako súhrnu nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov na Ministerstve životného prostredia SR, v organizáciách v jeho zriaďovateľskej, zakladateľskej a správcovskej pôsobnosti a právnických osobách a iných osobách podľa § 16 ods. 4 písm. c) a d) zákona o finančnej kontrole a audite s cieľmi a podľa základných pravidiel finančnej kontroly a auditu v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite. Podľa požiadaviek vypracováva materiály z vnútorných auditov, plány, správy, rozbory, stanoviská, pripomienky, odporúčania a pod.
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: kvalifikačná skúška podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona číslo 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona číslo 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ovládanie práce s PC, znalosť právnych predpisov z oblasti finančnej kontroly a vnútorného auditu, schopnosť samostatne sa rozhodovať, organizačné schopnosti, schopnosť tímovej spolupráce, emociálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: nevyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- doklad o absolvovaní kvalifikačnej skúšky podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu, v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín podania žiadosti do 10 dní odo dňa vyhlásenia výberu( do 26. januára 2017). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba(č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, 02/ 59 56 23 69
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/2V/2017

 

3. Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: 812 35 Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1,
Druh štátnej služby: stála štátna služba, hlavný štátny radca
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Počet obsadzovaných miest: 2
Odbor štátnej služby: 2.20 Životné prostredie
Organizačný útvar: odbor správy majetku štátu
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni ústredného orgánu štátnej správy. Koordinácia celoštátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami na  rozhodnutia s celoštátnym dosahom na úrovni ministerstva v oblasti správy majetku štátu vyplývajúcej zo zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, agendy štátnych podnikov v zmysle zákona č.111/1990 Zb. o štátnom podniku, agendy výkonu správy majetku štátu a zodpovednosť za nakladanie s ním.
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákona č.92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, zákona č.111/1990 Zb. o štátnom podniku, zákona č. 162/1995 Z. z o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam, zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskeho pozemku a lesných pozemkov a znalosť kompletnej legislatívy vyplývajúcej z organizačného odboru. Schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti. Ovládanie práce s PC, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, spoľahlivosť.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: nevyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o štátnom občianstve podľa §3 zákona č. 400/2009 Z.z.,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu, v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín podania žiadosti je do 10 dní odo dňa vyhlásenia výberu
(do 26. januára 2017). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba (č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, č. t. 02 59 56 2369
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/3V/2017