Vytlačiť Poslať stránku

Ministerstvo životného prostredia SR

1. Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Komplexné zabezpečovaniekontroly zameranej na overenie výkonu prenesených kompetencií, procesov a činností delegovaných z riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom v rámci Operačného programu Životné prostredie (OP ŽP), kontroly plnenia podmienok ustanovených v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP), kontroly implementácie OP ŽP a OP KŽP zameranej na overenie výkonu činností organizačných útvarov Sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia SR.Spracovávanie návrhov plánov a hodnotenia kontrolných činností. Vypracovávanie, dodržiavanie a aktualizácia príslušných častí interného manuálu procedúr v pôsobnosti Odboru kontroly fondov EÚ. Zostavovanie Vyhlásenia riadiaceho orgánu o vierohodnosti a Ročného súhrnu konečných audítorských správ a výsledkov uskutočnených kontrol. Sledovanie a preskúmavanie medializovaných podnetov, resp. podnetov iných subjektov, týkajúcich sa OP KŽP, v spolupráci s príslušnými organizačnými útvarmi. Poskytovanie súčinnosti pri vybavovaní sťažností.
Charakteristika najnáročnejšej činnosti: Kontrolná, inšpekčná, dozorná činnosť alebo vykonávanie vnútorného auditu a vládneho auditu s celospoločenským dosahom na úrovni ministerstva. Koordinovanie celoštátneho
a medzištátneho systému a určovania zásad alebo postupov čerpania prostriedkov EÚ na úrovni ministerstva.
Organizačný útvar: Sekcia environmentálnych programov a projektov, oddelenie kontroly fondov EÚ
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Spoľahlivosť, emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť. Ovládanie práce s PC, pragmatický postoj k úlohám, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: vyžaduje sa - anglický jazyk - úroveň pokročilý B 1
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z.,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín na podanie žiadosti je do 10 dní odo dňa vypísania výberu
(do 9. decembra 2016). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba (č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, 02/ 59 56 23 69
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/46V/2016

2. Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35
Druh štátnej služby: stála štátna služba, hlavný štátny radca
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Odbor štátnej služby: 1.04 Legislatíva
Organizačný útvar: odbor legislatívy, sekcia legislatívy a práva
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Príprava a tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov v environmentálnej oblasti; zabezpečovanie stanovísk ministerstva, podávaných k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov v rámci medzirezortného pripomienkového konania; zabezpečovanie stanovísk k právnym výkladom, vypracovaným vecnými útvarmi, práca s portálom EUR-LEX.
Charakteristika najnáročnejšej činnosti: Tvorba zákonov z legislatívneho hľadiska, zabezpečovanie súladu navrhovaného zákona s právnym poriadkom SR, zabezpečovanie zlučiteľnosti s právnym poriadkom EÚ, tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstva.
Vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe, a znalosť súvisiacich právnych predpisov. Spoľahlivosť, precíznosť, dôslednosť, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, flexibilita. Ovládanie práce s PC, plnenie úloh v stanovenom termíne.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: nevyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania, v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín na podanie žiadosti je 10 dní odo dňa vyhlásenia výberu
(do 10. decembra 2016). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba(č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, 5956 2369
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti):mzp/47V/2016

3. Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35
Druh štátnej služby: stála štátna služba,hlavný štátny radca
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Tvorba stratégie vrátanie koncepčnej činnosti a to so zameraním na jej finančné aspekty a tvorba metodických dokumentov v oblasti procesov poskytovania pomoci z fondov EÚ v rámci programov riadených na úrovni ústredného orgánu štátnej správy. Zabezpečovanie prác v oblasti vypracovania a aktualizácie finančnej časti operačného programu pre čerpanie prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v oblasti životného prostredia. Spoluúčasť na vypracovaní riadiacej dokumentácie, a to za jej finančné aspekty, príručiek a informatívnych materiálov o programoch zahraničnej pomoci v pôsobnosti MŽP SR, financovaných z EŠIF. Zabezpečovanie podkladov v rámci procesu monitorovania finančnej realizácie programov podporovaných z EŠIF v oblasti životného prostredia. Zabezpečovanie činnosti v rámci základnej finančnej kontroly programov ministerstva financovaných z EŠIF v oblasti životného prostredia. Zabezpečovanie činností súvisiacich s pozíciou manažéra IT monitorovacieho systému pre programy v oblasti životného prostredia spolufinancované z EŠIF, patriace do riadiacej pôsobnosti ministerstva
Charakteristika najnáročnejšej činnosti: Tvorba stratégie a riadiacej dokumentácie na úrovni ústredného orgánu štátnej správy a koncepčná činnosť v oblasti riadenia programov ministerstva spolufinancovaných z fondov EÚ v rámci politiky súdržnosti EÚ. Koordinácia celoštátneho systému v rámci programov ministerstva v oblasti životného prostredia spolufinancovaných z fondov EÚ, so zameraním na proces prípravy programových dokumentov a monitorovania realizácie programov financovaných z fondov EÚ.
Organizačný útvar: sekcia environmentálnych programov a projektov, odbor riadenia programov, oddelenie programovania a monitorovania
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť koncepčných dokumentov EÚ a SR v oblasti poskytovania pomoci z fondov EÚ v rámci politiky súdržnosti EÚ, schopnosť koncepčnej činnosti v oblasti programovania pomoci z fondov EÚ, schopnosť spracúvania a analýzy údajov poskytovaných prostredníctvom monitorovacieho systému fondov EÚ, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, dôslednosť, spoľahlivosť, ovládanie práce s PC, emocionálna stabilita, schopnosť tímovej spolupráce, znalosť Ústavy SR, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, zákona č. 2922014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a znalosť legislatívy týkajúcej sa čerpania prostriedkov EÚ.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: anglický jazyk – úroveň stredne pokročilý B1
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o znalosti anglického jazyka na požadovanej úrovni,
- čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín na podanie žiadosti je do 10 dní odo dňa vypísania výberu (do 10. decembra 2016). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba (č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, 02/ 59 56 23 69
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/48V/2016

4. Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35
Druh štátnej služby: stála štátna služba, hlavný štátny radca
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Odbor štátnej služby: 2.20 Životné prostredie
Organizačný útvar: 1.5 Inštitút environmentálnej politiky
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Tvorba, posudzovanie, rozpracovanie a presadzovanie koncepcií a programov dlhodobého rozvoja v oblasti ekonomických nástrojov v životnom prostredí. Tvorba stratégie a štátnej politiky vo vymedzenej oblasti na úrovni ministerstva so zameraním na ekonomické aspekty problematiky. Príprava a presadzovanie pozícií SR k strategickým dokumentom v oblasti uplatňovania a implementácie ekonomických nástrojov na úrovni ústredného orgánu štátnej správy, v pracovných skupinách a výboroch zriadených Európskou komisiou alebo Radou Európskej únie a v pracovných skupinách zriadených OECD. Spracovávanie a analýza údajov a dát v oblasti životného prostredia. Príprava kvantitatívnych výstupov a podkladov pre analýzu politík a nástrojov v oblasti životného prostredia.
Charakteristika najnáročnejšej činnosti: Koncepčnáa koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni ministerstva.Príprava podkladov a analýz pre tvorbu stratégií a zámerov v oblasti uplatňovania ekonomických nástrojov ochrany životného prostredia, vrátane scenárov a možných opatrení a vo vzájomných väzbách na hospodárstvo SR a iné skutočnosti. Príprava ekonomických analýz v oblasti životného prostredia. Súčinnosť a koordinácia prípravy pozícií SR k strategickým dokumentov pre oblasť ekonomických nástrojov a "zeleného rastu" s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom v spolupráci s inými ústrednými orgánmi štátnej správy a relevantnými odbornými inštitúciami.
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti:
Znalosť Ústavy SR, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákona č. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti. Ovládanie práce s PC, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, spoľahlivosť.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: anglický jazyk - úroveň C1
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace, resp. jeho overená fotokópia
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o štátnom občianstve podľa § 3 zákona č.400/2009 Z.z. o štátnej službe
- čestné vyhlásenie o ovládaní anglického jazyka,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom realizácie výberu, v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín podania žiadosti do 10 dní odo dňa vyhlásenia výberu
(do 15. decembra 2016). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba (č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, 02 5956 2369
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/44V/2016

5. Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: 812 35 Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1
Druh štátnej služby: stála štátna služba, hlavný štátny radca
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Odbor štátnej služby: 2.20 Životné prostredie
Organizačný útvar: Sekcia vôd, Odbor strategického vodného plánovania
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Koordinovanie celoštátnych
a medzištátnych systémov v oblasti strategického vodného plánovania s najširšími vonkajšími
a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy súvisiacich odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva. Tvorba zákonov
a medzinárodných dokumentov oblasti strategického vodného plánovania na úrovni ministerstva. Príprava a presadzovanie vodohospodárskej politiky v uvedenej oblasti, spolupráca na harmonizácií systémov manažmentu povodí v medzinárodných povodiach, zabezpečovanie činností príslušných orgánov a organizácií SR na medzinárodnej spolupráci v rámci medzinárodných programov.
Charakteristika najnáročnejšej činnosti: Tvorba stratégie a štátnej politiky, vrátane koncepčnej činnosti a tvorby pozičných dokumentov v oblasti vodohospodárskej politiky. Medzinárodná spolupráca a súčinnosť pri implementácii stratégií EÚ, medzinárodných organizácii týkajúcich sa vodného hospodárstva, medzinárodných zmlúv, protokolov, dohôd a dohovorov týkajúcich sa spolupráce na hraničných vodách.
Vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákona č. 575/2001
o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon
č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Znalosť medzinárodných dohovorov, Protokolov a zmlúv z oblasti vôd. Ovládanie práce s PC, schopnosť samostatne sa rozhodovať, schopnosť tímovej spolupráce, emocionálna stabilita, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, spoľahlivosť.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: vyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu,
- kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace, resp. jeho overená kópia,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z.,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín na podanie žiadosti je do 10 dní odo dňa vypísania výberu ( do 18. decembra 2016). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky
po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba (č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, 02/ 59 56 23 69
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/49V/2016

 

6. Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: 812 35 Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1
Druh štátnej služby: stála štátna služba, hlavný štátny radca
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Odbor štátnej služby: 2.20 Životné prostredie
Organizačný útvar: Sekcia vôd, Odbor strategického vodného plánovania
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Koordinovanie celoštátnych a medzištátnych dokumentov v oblasti štátnej vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky s vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy súvisiacich odborov a smerov
s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva. Tvorba zákonov a medzinárodných dokumentov v oblasti vôd. Príprava a presadzovanie programov štátnej vodohospodárskej politiky, spolupráca na jej harmonizácií s relevantnými európskymi právnymi predpismi. Spolupráca a usmerňovanie prác na implementácií rámcovej smernice o vode a aktualizácií plánov manažmentu povodí SR. Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z gestorstva hodnotenia určených prvkov programového rozpočtovania.
Charakteristika najnáročnejšej činnosti: Tvorba stratégie a štátnej politiky, vrátane koncepčnej činnosti a tvorby pozičných dokumentov v oblasti manažmentu povodí,
Vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákona č. 575/2001 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Ovládanie práce s PC, schopnosť samostatne sa rozhodovať, schopnosť tímovej spolupráce, emocionálna stabilita, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, spoľahlivosť.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: ne/vyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu,
- kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace, resp. jeho overená kópia,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z.,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín na podanie žiadosti je do 10 dní odo dňa vypísania výberu
(do 18. decembra 2016). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba (č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, 02/ 59 56 23 69
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/50V/2016

 

7. Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: 812 35 Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1
Druh štátnej služby: stála štátna služba, hlavný štátny radca
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Odbor štátnej služby: 2.20 Životné prostredie
Organizačný útvar: Sekcia vôd, Odbor manažmentu povodí a ochrany pred povodňami
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Koordinovanie celoštátnych a medzištátnych systémov v oblasti manažmentu povodí a manažmentu povodňových rizík s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy súvisiacich odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahomna úrovni ministerstva. Tvorba zákonov a medzinárodných dokumentov v oblasti manažmentu povodí a manažmentu povodňových rizík a v oblasti spolupráce na hraničných vodách so susednými štátmi na úrovni ministerstva. Tvorba dokumentov súvisiacich s medzivládnymi dohodami a medzištátnou zmluvou o spolupráci v oblasti vodného hospodárstva – Štatúty, Rokovacie poriadky, Zásady spolupráce, Smernice a pod. Príprava a presadzovanie vodohospodárskej politiky v uvedenej oblasti. Spolupráca na harmonizácií systémov manažmentu povodňových rizík v čiastkových povodiach na území SR s manažmentom povodňových rizík v medzinárodných povodiach, zabezpečovanie činností príslušných orgánov a organizácií SR na medzinárodnej spolupráci pri riešení otázok manažmentu povodňových rizík v rámci medzinárodných programov. Spolupráca a usmerňovanie prác na vypracovávaní a aktualizáciách plánov manažmentu povodňových rizík čiastkových povodí SR. Spolupráca na vypracovávaní správ o priebehoch a následkoch povodní na území SR pre vládu SR, pri navrhovaní a presadzovaní preventívnych opatrení na OPP a navrhovaní a zabezpečovaní realizácie opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri vykonávaní povodňových zabezpečovacích prác, spolupráca pri koordinácii činností vyplývajúca ministerstvu z príslušných ustanovení zákona o ochrane pred povodňami v platnom znení vrátane úloh Ústrednej povodňovej komisie, zabezpečovaní plnenia úlohy ministerstva ako pozorovateľa pri riešení medzinárodných programov zameraných na OPP.
Charakteristika najnáročnejšej činnosti: Tvorba stratégie a štátnej politiky, vrátane koncepčnej činnosti a tvorby pozičných dokumentov v oblasti manažmentu povodí, manažmentu povodňových rizík, riadenia ochrany pred povodňami, technicko-bezpečnostného dohľadu a dozoru nad vodnými stavbami na úrovni ministerstva. Vedenie agendy v oblasti spolupráce na hraničných vodách
so susednými štátmi.
Vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákona č. 575/2001
o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č.7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v platnom znení, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Ovládanie práce s PC, schopnosť samostatne sa rozhodovať, schopnosť tímovej spolupráce, emocionálna stabilita, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, spoľahlivosť.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: nevyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu,
- kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace, resp. jeho overená kópia,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z.,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín na podanie žiadosti je do 10 dní odo dňa vypísania výberu (do 18. decembra 2016). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky
po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba (č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, 02/ 59 56 23 69
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/51V/2016