Vytlačiť Poslať stránku

Ministerstvo životného prostredia SR


1. Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: 812 35 Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1,
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: vonkajšie výberové konanie
Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca, riaditeľ odboru
Odbor štátnej služby: 2.20 Životné prostredie
Organizačný útvar: odbor správy majetku štátu
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Tvorba štátnej politiky na úrovni ústredného orgánu štátnej správy. Koordinácia celoštátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami a rozhodnutia s celoštátnym dosahom
na úrovni ministerstva. Riadenie agendy výkonu správy majetku štátu a agendy súvisiacej so správou majetku štátnych podnikov v zmysle zákona č.111/1990 Zb. o štátnom podniku, vypracovávanie a aktualizácia interných právnych noriem v riadenej oblasti.
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Riadiace schopnosti, schopnosť prijímať rozhodnutia, organizačné schopnosti, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti. Ovládanie práce s PC, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, spoľahlivosť, znalosť Ústavy SR, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákona č.92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, zákona č.111/1990 Zb. o štátnom podniku, zákona č. 162/1995 Z. z o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam, zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskeho pozemku a lesných pozemkov a znalosť kompletnej legislatívy vyplývajúcej zo zvereného úseku riadenia.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: nevyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o štátnom občianstve podľa § 3 zákona č.400/2009 Z. z. o štátnej službe
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania, v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín podania žiadosti je do 10 dní odo dňa vyhlásenia výberového konania (do 29. mája 2017). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba (č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, č. t. 02 59 56 2369
Číslo výberového konania (s označením na obálke a žiadosti): mzp/10/2017/VK

2. Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: 812 35 Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1
Druh štátnej služby: stála štátna služba, odborný radca
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 2.20 Životné prostredie
Organizačný útvar: 1.5 Inštitút environmentálnej politiky
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Samostatná odborná činnosť spočívajúca najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v životnom prostredí. Vypracovávanie odborných podkladových materiálov, vykonávanie analytických činností v oblasti vyhodnocovania efektívnosti verejných výdavkov, kvantifikácie dopadov ekonomických nástrojov a politík v životnom prostredí na makroekonomické parametre Slovenskej republiky
Charakteristika najnáročnejšej činnosti: Samostatná odborná činnosť spočívajúca najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v životnom prostredí.
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie I. alebo  II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona číslo 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Práca s počítačom, ekonomické myslenie, ekonomické analýzy a iné zákony, predpisy, vyhlášky ktoré sa týkajú aktuálnych potrieb IEP.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: anglický jazyk- úroveň B2
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
- čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z o štátnej službe
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania, v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín podania žiadosti do 10 dní odo dňa vyhlásenia výberu (do .1. júna 2017). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba(č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, 02/ 59 56 23 69
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/31V/2017

3. Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: 812 35 Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1
Druh štátnej služby: stála štátna služba, hlavný štátny radca
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 2.20 Životné prostredie
Organizačný útvar: 1.5 Inštitút environmentálnej politiky
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Zabezpečenie administrácie a procesov s dôrazom na projektové a finančné riadenie národného projektu MV SR „Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy“ z pozície partnera v súlade s príslušnými predpismi a zmluvnou dokumentáciou zabezpečenie administrácie a procesov. Zabezpečovanie informačnej, organizačnej a evidenčnej práce pre IEP. Spracovávanie analýza údajov a dát v oblasti životného prostredia. Príprava kvantitatívnych výstupov a podkladov pre analýzu politík a nástrojov v oblasti životného prostredia. Spolupráca pri tvorbe, posudzovaní, rozpracovaní a presadzovaní koncepcií a programov dlhodobého rozvoja v oblasti ekonomických nástrojov v životnom prostredí.
Charakteristika najnáročnejšej činnosti: Administrácia a zabezpečenie procesov národného projektu„Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy“. Zabezpečovanie inej informačnej, organizačnej a evidenčnej práce pre IEP. Koordinácia procesu prípravy podkladov a analýz pre tvorbu stratégií a zámerov v oblasti uplatňovania ekonomických nástrojov ochrany životného prostredia. Príprava ekonomických analýz v oblasti životného prostredia.
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona číslo 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, práca s počítačom, ekonomické myslenie, ekonomické analýzy a iné zákony, predpisy, vyhlášky ktoré sa týkajú aktuálnych potrieb IEP.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: anglický jazyk- úroveň B2
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
- čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území Slovenskej republiky,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania, v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín podania žiadosti do 10 dní odo dňa vyhlásenia výberu (do 1. júna 2017). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba(č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, 02/ 59 56 23 69
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/54V/2017

4. Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35
Druh štátnej služby: stála štátna služba, hlavný štátny radca
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Odbor štátnej služby: 2.20 Životné prostredie
Organizačný útvar: odbor štátnej správy ochrany prírody, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Zabezpečovanie úloh ministerstva, ktoré vyplývajú z právnych predpisov EÚ a Slovenska na úseku štátnej správy ochrany prírody. Spolupráca s ostatnými orgánmi štátnej správy pri zabezpečovaní úloh vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov.
Charakteristika najnáročnejšej činnosti: Tvorba koncepcií, usmerňovanie, metodické riadenie
na úrovni ústredného orgánu štátnej správy a odborných organizáciách rezortu MŽP SR v zmysle kompetencií ministerstva vyplývajúcich z právnych predpisov upravujúcich úsek štátnej správy ochrany prírody krajiny.
Vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa, právnického smeru
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 575/2001 o organizácii činnosti vlády
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, znalosť zákonov vyplývajúcich z odboru štátnej služby, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, znalosť smerníc Rady a Európskeho parlamentu, nariadení Európskeho parlamentu a medzinárodných dohovorov týkajúcich sa ochrany prírody. Organizačné schopnosti, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, emocionálna stabilita, schopnosť prijímať rozhodnutia, rozvinuté interpersonálne zručnosti. Výhodou je prax vo výkone štátnej správy. Ovládanie práce s PC, pragmatický postoj k úlohám, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, spoľahlivosť, zodpovednosť.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: anglický jazyk úroveň B
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu,
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace, resp. notársky overená kópia,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o ovládaní anglického jazyka,
- čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z.,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu, v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Do 10 dní odo dňa vypísania výberu (do 2. júna 2017). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Osobný úrad, nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Kontaktná osoba: PhDr. Jana Hruštincová, tel. 595623 69
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/53V/2017

5. Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35
Druh štátnej služby: stála štátna služba, štátny radca
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 1.02 Kancelária predstaviteľa štátnej moci
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Koncepčné alebo metodické činnosti na úrovni ministerstva v príslušnom odbore štát nej služby.
Charakteristika najnáročnejšej činnosti: Vykonávanie odborných činností na úseku vládnej a parlamentnej agendy, sledovanie programu rokovaní vlády SR a uznesení vlády SR. Koordinovanie medzirezortných pripomienkových konaní a sledovanie Slov-lexu. Spracovanie prehľadu materiálov predkladaných na rokovanie vlády za MŽP SR a zasielanie odboru vládnej agendy Úradu vlády SR. Zabezpečovanie včasnej prípravy stanovísk pre ministra a štátnych tajomníkov k materiálom
na rokovanie vlády SR, poradných orgánov vlády, Národnej rady SR a príprava porád vedenia ministra.
Organizačný útvar: oddelenie vládnej a parlamentnej agendy, kancelária ministra
Vzdelanie: VŠ II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, Smernice a Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, ako aj Rokovacieho poriadku Vlády SR.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: nevyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín na podanie žiadosti je do 10 dní odo dňa vypísania výberu (do 2. júna 2017). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky
po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba (č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, 02/ 59 56 2369
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/61V/2017

6. Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: 812 35 Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1,
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca
Odbor štátnej služby: 2.20 Životné prostredie
Organizačný útvar: Kancelária štátneho tajomníka I.
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Tvorba stratégie a štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti v oblasti životného prostredia na úrovni Ministerstva životného prostredia. Koncepčná
a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni ministerstva. Príprava dokumentov a podkladov, spracovanie stanovísk SR k dokumentom EÚ, organizačné zabezpečenie aktivít súvisiacich s činnosťou štátneho tajomníka. Koordinovanie prípravy strategických pozícií a zásadných stanovísk pre rokovania štátneho tajomníka I MŽP SR. Plnenie ďalších úloh na základe pokynu nadriadeného.
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znalosť uznesenia vlády č. 846/1997 k návrhu koncepcii environmentálnej výchovy a vzdelávania a týkajúcich sa múzeí s environmentálnym zameraním a zariadení environmentálnej výchovy, zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, znalosť uznesenia vlády č. 655/1997 k uplatňovaniu Agendy 21 a vyhodnocovania ukazovateľov trvalo udržateľného rozvoja v Slovenskej republike a zo Stratégie trvalo udržateľného rozvoja EÚ, znalosť Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, vrátane plnenia funkcie národného ohniskového bodu k tomuto dohovoru, Kjótskeho dohovoru a dodatky z Dauhy, Parížskej dohody, zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov, zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, Viedenského dohovoru o ochrane ozónovej vrstvy a Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu v znení úprav a dodatkov, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon, zákon č. 71/1961 Zb. o správnom konaní a prislúchajúcich zákonov vyplývajúcich z odboru štátnej služby.
Samostatnosť, pragmatický postoj k úlohám, motivácia, flexibilita, schopnosť pracovať pod tlakom, komunikačné zručnosti, koncepčné myslenie. Ovládane práce s PC.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: anglický jazyk B stredná,
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe
- čestné vyhlásenie o ovládaní anglického jazyka na požadovanej úrovni,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania, v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín podania žiadosti na zaradenie do výberu do 10 dní odo dňa vyhlásenia výberu (do ..2. júna 2017.). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR.
Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba (č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, tel. 02 5956 23 69
Číslo výberového konania (s označením na obálke a žiadosti): mzp/68V/2017

7. Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35
Druh štátnej služby: odborný radca, stála štátna služba
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 1.01 Riadenie štátnej služby
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Vykonávanie činností súvisiacich
s posudzovaním a spracúvaním písomností predkladaných pre potreby, na podpis alebo rozhodnutie vedúceho služobného úradu alebo riaditeľa kancelárie vedúceho služobného úradu. Vytváranie predpokladov na odborné, vecné, organizačné a administratívne zabezpečenie výkonu funkcie vedúceho služobného úradu alebo riaditeľa kancelárie vedúceho služobného úradu. Evidencia a kontrola plnenia úloh uložených vedúcim služobného úradu. Zabezpečovanie koordinácie činností útvarov ministerstva pri plnení úloh uložených vedúcim služobného úradu. Zostavovanie denného, týždenného a dlhodobého pracovného programu vedúceho služobného úradu alebo riaditeľa kancelárie vedúceho služobného úradu. Evidencia a vybavovanie korešpondencie v rámci kancelárie vedúceho služobného úradu.
Charakteristika najnáročnejšej činnosti: Samostatné ucelené odborné činnosti v príslušnom odbore štátnej služby v kancelárii vedúceho služobného úradu.
Organizačný útvar: kancelária vedúcej služobného úradu
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona o štátnej službe, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spoľahlivosť, precíznosť, dôslednosť, emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, flexibilita. Ovládanie práce s PC, plnenie úloh v stanovenom termíne, presnosť, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: nevyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín na podanie žiadosti je do 10 dní odo dňa vypísania výberu
(do 3. júna 2017). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba (č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, 02/ 59 56 23 69
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/ 59V/2017

8. Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35
Druh štátnej služby: hlavný radca, stála štátna služba
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 1.01 - Riadenie štátnej služby
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta:
Komplexné zabezpečovanie správy registratúry a registratúrneho strediska ministerstva a plnenia úloh ministerstva vyplývajúcich zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, a spracovávanie archívnych dokumentov na odovzdanie do Slovenského národného archívov. Metodické usmerňovanie správy registratúry na ministerstve a v rezorte životného prostredia. Vykonávanie kontrolnej činnosti v zmysle príslušných právnych predpisov na ministerstve aj v rezorte v oblasti správy registratúry. Vykonávanie správy elektronickej schránky ministerstva.. Zabezpečovanie plnenia úloh ministerstva a správu vecí pre tzv. eKolok.
Charakteristika najnáročnejšej činnosti: Špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti ministerstva. Kontrolná činnosť v oblasti správy registratúry v rezorte.
Organizačný útvar: kancelária vedúcej služobného úradu
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona o štátnej službe, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spoľahlivosť, precíznosť, dôslednosť, emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, flexibilita. Ovládanie práce s PC, plnenie úloh v stanovenom termíne, presnosť, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: nevyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín na podanie žiadosti je do 10 dní odo dňa vypísania výberu
(do 3. júna 2017). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba (č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, 02/ 59 56 23 69
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/76V/2017

9. Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Druh štátnej služby: stála štátna služba, hlavný štátny radca
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Odbor štátnej služby: 1.03medzinárodná spolupráca a finančné prostriedky Európskych spoločenstiev
Organizačný útvar: odbor záležitostí, sekcia environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Koncepčná a koordinačná činnosť na úrovni MŽP SR, vyplývajúca z členstva SR v EÚ v oblasti ochrany životného prostredia v nadväznosti na politiku a rozhodovacie procesy EÚ. Koordinácia a príprava rámcových pozícií, inštrukcií a mandátov pre rozhodovacie procesy v EÚ, Coreper a Ministerské Rady pre ŽP z pohľadu obehovej ekonomiky a odpadovej politiky. Operatívna príprava podkladov pre partnerské inštitúcie a komunikácia s nimi (Úrad vlády SR, MZVaEZ SR, Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli a ostatné ÚOŠS), spolu-organizácia podujatí najmä v nadväznosti na Bratislavský zelený proces a koncept obehovej ekonomiky. Podieľa sa na koordinácii a vypracovaní podkladov na rokovania Rezortnej koordinačnej skupiny MŽP SR, na príprave medzinárodných podujatí, zahraničných ciest členov vedenia ministerstva a na príprave zahraničných návštev súvisiacich so záležitosťami EÚ, vykonáva metodickú, koordinačnú a konzultačnú činnosť so zameraní na záležitosti EÚ v environmentálnej oblasti vo vzťahu k organizáciám rezortu životného prostredia a orgánom štátnej správy životného prostredia.
Charakteristika najnáročnejšej činnosti:
Koncepčná a koordinačná činnosť na úrovni MŽP SR, vyplývajúca z členstva SR v EÚ v oblasti ochrany životného prostredia v nadväznosti na politiku a rozhodovacie procesy EÚ, koordinácia a príprava rámcových pozícií, inštrukcií a mandátov pre rozhodovacie procesy v EÚ, Coreper a Ministerské Rady pre ŽP v oblasti obehovej ekonomiky a odpadov (preprava odpadov, recyklácia lodí, WEEE, RoH, batérie a akumulátory, vozidlá po dobe životnosti, katalóg odpadov, obaly a odpady z obalov, rámcová smernica o odpadoch), Komitólogia EK, EMAS – Eko-inovácie, Ecodizajn, Ecolabel, Envirommentálne technológie). Operatívna príprava stanovísk a podkladov pre partnerské inštitúcie (Úrad vlády SR, MZVaEZ SR , Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli a ostatné ÚOŠS), spoluorganizáciia podujatí najmä v nadväznosti k Bratislavskému zelenému procesu a konceptu obehovej ekonomiky.
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Znalosť fungovania inštitúcií EÚ najmä Rady EÚ, Európskeho parlamentu a Európskej komisie. Spoľahlivosť, precíznosť, emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť. Ovládanie práce s PC, pragmatický postoj k úlohám, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: anglický stupeň B2
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe
- čestné vyhlásenie o ovládaní anglického jazyka,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu, v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín na podanie žiadosti je 10 dní odo dňa vyhlásenia výberu
(do 3. júna 2017). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba(č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, 5956 2369
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti):mzp/58V/2017

10. Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu: Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35
Druh štátnej služby: hlavnýštátny radca, dočasná štátna služba
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Počet obsadzovaných miest: 8
Odbor štátnej služby: 2.20 životné prostredie
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Kontrola projektov predkladaných v rámci žiadostí o nenávratné finančné príspevky zo zdrojov EÚ v programovom období 2014 – 2020. Spolupráca s riadiacimi a poradnými orgánmi pre Operačné programy v rámci programového obdobia 2014-2020.
Charakteristika najnáročnejšej činnosti: Koncepčná činnosť, koordinačná činnosť a tvorba legislatívnych opatrení v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a metodická súčinnosť v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie na úrovni ministerstva a aj na medzinárodnej úrovni. Špecializované činnosti pre Operačné programy v rámci programového obdobia 2014-2020.
Organizačný útvar: odbor kontroly projektov posudzovania vplyvov na životné prostredie
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znalosť Ústavy SR, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, znalosť smerníc, nariadení, metodických pokynov v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie. Schopnosť tímovej spolupráce, schopnosť prijímať rozhodnutia, komunikatívnosť a emocionálna stabilita. Ovládanie práce s PC, pragmatický postoj k úlohám, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, spoľahlivosť.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: nevyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín na podanie žiadosti je do 10 dní odo dňa vypísania výberu. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba (č. telefónu): Ph Dr. Jana Hruštincová, 02 5956 2369
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/60V/2017

11. Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Obsadzovaná funkcia: radca
Odbor štátnej služby: 2.20životné prostredie
Organizačný útvar: odbor hospodárskej správy a prevádzky, sekcia ekonomiky
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Samostatná odborná činnosť vo vymedzenom úseku
Charakteristika najnáročnejšej činnosti: Usmerňovanie plnenia úloh odboru v súčinnosti s ostatnými organizačnými útvarmi ministerstva
Vzdelanie: úplne stredoškolské vzdelanie
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, zákona číslo 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.395/2002 z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.724/2004 Z.z. o prevádzke vozidiel na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a znalosť legislatívy, ktorá vyplýva z odboru štátnej služby. Organizačné schopnosti, schopnosť prijímať rozhodnutia, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti. Ovládanie práce s PC, pragmatický postoj k úlohám, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, spoľahlivosť.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: nevyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o štátnom občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe SR
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu, v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín podania žiadosti je do 10 dní odo dňa vyhlásenia výberu
(do 3. júna 2017). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba (č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, č. t. 02 59 56 2369
Číslo výberového konania (s označením na obálke a žiadosti): mzp/72V/2017

12. Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu: 812 35 Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba, hlavný štátny radca
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Odbor štátnej služby: 2.20 Životné prostredie
Organizačný útvar: odbor environmentálnej geológie
Opis činnosti obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Koncepčná, koordinačná alebo metodická činnosť v oblasti environmentálnych záťaží, ťažobného odpadu a svahových deformácií na úrovni MŽP SR. Zabezpečovanie prípravy a implementácie projektov OP KŽP v oblasti riešenia problematiky environmentálnych záťaží, ťažobného odpadu a svahových deformácií.
Charakteristika najnáročnejšej činnosti: Zastávanie pozície experta špecialistu pri príprave a implementácii hlavných a podporných aktivít projektov financovaných z OP KŽP v oblasti riešenia problematiky environmentálnych záťaží v rámci oprávnených aktivít (geologický prieskum životného prostredia, sanácia environmentálnych záťaží a monitorovanie geologických faktorov životného prostredia), v oblasti riešenia problematiky svahových deformácií (geologický prieskum svahových deformácií a sanácie zosuvov) a v oblasti riešenia problematiky úložísk ťažobného odpadu. Zabezpečovanie plnenia povinností vyplývajúcich zo Zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a administratívno-technických a podporných činností pre riadiaci orgán v rámci implementácie OP KŽP.
Vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, spoľahlivosť, flexibilita, znalosť Ústavy SR, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov, zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Požiadavka na znalosť cudzieho jazyka: nevyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s označením čísla výberu,
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o štátnom občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z.z.,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín na podanie žiadosti je do 10 dní odo dňa vypísania výberu
( 3. júna 2017). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba (č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, 02/59562369
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/62V/2017

13. Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu: 812 35 Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1
Druh štátnej služby: stála štátna služba, hlavný štátny radca
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Odbor štátnej služby: 2.20 Životné prostredie
Organizačný útvar: odbor prierezových činností, sekcia environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov
Opis činnosti obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Tvorba štátnej environmentálnej politiky v oblasti zeleného a obehového hospodárstva, rozpracovanie medzinárodných záväzkov SR na národnej úrovni, najmä v oblasti uplatňovania dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky – environmentálneho označovania produktov v rozsahu nariadenia EP a R (ES) č. 66/2010 o environmentálnej značke EÚ a zákona č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov a zeleného verejného obstarávania (GPP – green public procurement).
Charakteristika najnáročnejšej činnosti:
Vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov Prehľad o environmentálnej politike SR a EÚ, znalosť nariadenia EP a P (ES) č. 66/2010 o environmentálnej značke EÚ, zákona č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov a znalosť súvisiacich právnych predpisov, znalosť nariadenia EP a R (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), zákona č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znalosť princípov zeleného verejného obstarávania. Spoľahlivosť, emocionálna stabilita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť. Ovládanie práce s PC, pragmatický postoj k úlohám, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu.
Požiadavka na znalosť cudzieho jazyka: anglický jazyk, stupeň B2
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu s označením čísla výberu,
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o štátnom občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe
- čestné vyhlásenie o ovládaní anglického jazyka,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín na podanie žiadosti je do 10 dní odo dňa vypísania výberu
(3. júna 2017). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba (č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, 02/59562369
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/57V/2017

14. Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35
Druh štátnej služby: hlavný štátny radca, dočasná štátna služba
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev
Organizačný útvar: odbor technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce sekcia environmentálnych programov a projektov
Charakteristika najnáročnejšej činnosti: Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni ministerstva na celoštátnej úrovni v oblasti manažovania informovania a publicity. Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému a určovanie zásad alebo postupov čerpania prostriedkov Európskej únie na úrovni ministerstva. Tvorba zákonov alebo medzinárodných zmlúv vo vymedzenom úseku na úrovni ministerstva.
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Zabezpečuje komplexné práce súvisiace so zabezpečovaním publicity, informovanosti a komunikácie Operačného programu Životné prostredie a Operačného programu Kvalita životného prostredia. Podieľa sa na tvorbe strategických programových a riadiacich dokumentov v oblasti fondov EÚ, a to so zameraním na oblasť informovania a publicity, komunikácie. Podieľa sa na príprave informačných a prezentačných materiálov pre programy ministerstva v oblasti životného prostredia, spolufinancované z fondov EÚ, ako aj príručiek a iných informatívnych dokumentov v tejto oblasti.
Zabezpečuje publicitu, informovanie a komunikáciu voči verejnosti v rámci environmentálnych programov v pôsobnosti MŽP SR financovaných z fondov EÚ. Zabezpečuje vypracovanie ročného operatívneho plánu pre príslušný operačný program, zabezpečuje jeho implementáciu a hodnotenie. Vypracováva materiály na podporu informovanosti o pomoci poskytovanej v rámci programov ministerstva v oblasti životného prostredia, spolufinancovaných z fondov EÚ. Zabezpečuje aktualizáciu web stránky OP ŽP a OP KŽP, zverejňuje povinné údaje, ako aj oznamuje požadované zmeny CKO. Podieľa sa na príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok z technickej pomoci OP ŽP a OP KŽP v oblasti publicity, informovania a komunikácie a podieľa sa na realizácii aktivít projektu technickej pomoci v oblasti publicity, informovania a komunikácie. Zabezpečuje uchovávanie dokumentov v rámci svojej pôsobnosti.
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Spoľahlivosť, emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť. Ovládanie práce s PC na úrovni užívateľ, pragmatický postoj k úlohám, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, znalosť Ústavy SR, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a znalosť legislatívy týkajúcej sa fondov EÚ.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: anglický jazyk – úroveň stredne pokročilý B
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o znalosti anglického jazyka na požadovanej úrovni,
- čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín na podanie žiadosti je do 10 dní odo dňa vypísania výberu
(3. júna 2017). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba (č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, 02/ 59 56 23 69
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/35V/2017


15. Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35
Druh štátnej služby: hlavný štátny radca, dočasná štátna služba
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Počet obsadzovaných miest: 2
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Zabezpečuje koordinačné a metodické činnosti v rámci riadenia programov ministerstva financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v oblasti životného prostredia. Participuje na prípadnej aktualizácii operačného programu, ako aj na vypracúvaní a aktualizácii nadväzujúcej riadiacej dokumentácie. Vypracúva metodické dokumenty, analýzy a príručky v rámci programov zahraničnej pomoci v pôsobnosti MŽP SR. Participuje na aktualizácii plánu hodnotenia operačného programu a vypracúvaní ročných plánov hodnotenia, koordinácii externých hodnotení programu a realizácii interných hodnotení operačného programu. Zabezpečuje komunikáciu s príslušnými organizačnými zložkami EK, Centrálnym koordinačným orgánom a inými subjektmi zapojenými do implementácie finančnej pomoci EÚ.
Charakteristika najnáročnejšej činnosti: Tvorba stratégie a riadiacej dokumentácie na úrovni ústredného orgánu štátnej správy a koncepčná činnosť v oblasti riadenia programov ministerstva spolufinancovaných z fondov EÚ v rámci politiky súdržnosti EÚ. Koordinácia celoštátneho systému v rámci programov ministerstva v oblasti životného prostredia spolufinancovaných z fondov EÚ, so zameraním na metodické aspekty.
Organizačný útvar: Sekcia environmentálnych programov a projektov, odbor riadenia programov, oddelenie metodiky, koordinácie a hodnotenia
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť koncepčných dokumentov EÚ a SR v oblasti poskytovania pomoci z fondov EÚ v rámci politiky súdržnosti EÚ, schopnosť metodickej činnosti v oblasti programovania pomoci z fondov EÚ, schopnosť spracúvania a analýzy informácií v oblasti poskytovania pomoci z fondov EÚ v rámci politiky súdržnosti EÚ, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, dôslednosť, spoľahlivosť, ovládanie práce s PC, emocionálna stabilita, schopnosť tímovej spolupráce, znalosť Ústavy SR, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a znalosť legislatívy v oblasti fondov EÚ.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: anglický jazyk – úroveň B1
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov :
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace, resp. jeho overenú fotokópiu
- čestné vyhlásenie alebo doklad o ovládaní anglického jazyka na požadovanej úrovni,
- čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania, v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Do 10 dní odo dňa zverejnenia výberu (do 3. júna 2017). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.
Kontaktná osoba: PhDr. Jana Hruštincová, tel. 5956 2369
Číslo výberového konania (označiť na obálke a žiadosti): mzp/36V/2017

16. Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Vykonávanie priebežnej kontroly realizácie projektov financovaných z prostriedkov EÚ apriebežnej finančnej kontroly vybranej finančnej operácie alebo jej časti v rámci projektov financovaných z prostriedkov EÚ. Výkon kontroly dodržiavania usmernení certifikačného orgánu, orgánu auditu, metodických pokynov a výkladov centrálneho koordinačného orgánu, dodržiavania postupov zadefinovaných v riadiacej dokumentácii týkajúcej sa čerpania prostriedkov EÚ. Výkon kontroly dodržiavania právomocí prenesených na sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom v zmysle splnomocnenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na plnenie úloh riadiaceho orgánu. Spracovávanie návrhov plánov a hodnotenia kontrolných činností, návrhov na nápravu nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku identifikovaných v rámci výkonu kontroly. Vypracovávanie a dodržiavanie interného manuálu procedúr oddelenia kontroly fondov EÚ, spolupráca s príslušnými útvarmi ministerstva.
Charakteristika najnáročnejšej činnosti: Kontrolná, inšpekčná, dozorná činnosť alebo vykonávanie vnútorného auditu a vládneho auditu s celospoločenským dosahom na úrovni ministerstva. Koordinovanie celoštátneho
a medzištátneho systému a určovanie zásad alebo postupov čerpania prostriedkov EÚ na úrovni ministerstva.
Organizačný útvar: Sekcia environmentálnych programov a projektov, odbor kontroly fondov EÚ
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Spoľahlivosť, emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť. Ovládanie práce s PC, pragmatický postoj k úlohám, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: nevyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z.,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín na podanie žiadosti je do 10 dní odo dňa vypísania výberu
(do 3. júna 2017). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba (č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, 02/ 59 56 23 69
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/67V/2017

17. Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35
Druh štátnej služby: hlavný štátny radca, stála štátna služba
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta:
Participácia na prípadnej aktualizácii programového dokumentu – operačného programu pre čerpanie prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v oblasti životného prostredia, , ako aj na vypracúvaní a aktualizácii nadväzujúcej riadiacej dokumentácie. Zabezpečovanie činností v oblasti monitorovania na úrovni operačného programu, sledovanie dosahovania cieľov prostredníctvom merateľných ukazovateľov. Vypracovávanie výročných správ a záverečnej správy o vykonávaní operačného programu. Spoluúčasť na vypracovaní príručiek a informatívnych materiálov o programoch v pôsobnosti MŽP SR, financovaných z EŠIF. Spracovávanie záväzného plánu operačného programu a jeho pravidelné vyhodnocovanie. Zabezpečovanie komunikácie s Centrálnym koordinačným orgánom, Certifikačným orgánom a inými subjektmi zapojenými do implementácie pomoci z EŠIF, prípadne aj s príslušnými organizačnými zložkami EK. Participácia pri príprave opatrení na elimináciu rizík identifikovaných v procese monitorovania operačného programu a na realizácii týchto opatrení. Kooperácia pri programovom rozpočtovaní, najmä vytváraní, monitorovaní a hodnotení príslušných prvkov programového rozpočtovania v rámci rozpočtu kapitoly ministerstva.
Charakteristika najnáročnejšej činnosti: Tvorba stratégie alebo riadiacej dokumentácie na úrovni ústredného orgánu štátnej správy a koncepčná činnosť v oblasti riadenia programov ministerstva spolufinancovaných z fondov EÚ v rámci politiky súdržnosti EÚ. Koordinácia celoštátneho systému v rámci programov ministerstva v oblasti životného prostredia spolufinancovaných z fondov EÚ, so zameraním na proces vypracovania a aktualizácie programových dokumentov.
Organizačný útvar: Sekcia environmentálnych programov a projektov, odbor riadenia programov, oddelenie programovania a monitorovania
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť koncepčných dokumentov EÚ a SR v oblasti poskytovania pomoci z fondov EÚ v rámci politiky súdržnosti EÚ, schopnosť koncepčnej činnosti v oblasti programovania pomoci z fondov EÚ. Vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, dôslednosť, spoľahlivosť, emocionálna stabilita, schopnosť tímovej spolupráce, ovládanie práce s PC, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook – užívateľ. Znalosť Ústavy SR, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a znalosť legislatívy v oblasti fondov EÚ.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: anglický jazyk – úroveň stredne pokročilý – B1
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o znalosti anglického jazyka na požadovanej úrovni,
- čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín na podanie žiadosti je do 10 dní odo dňa vypísania výberu
(do 2017). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba (č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, 02/ 59 56 23 69
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/69V/2017

18. Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35
Druh štátnej služby: hlavný štátny radca, dočasná štátna služba
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni ministerstva na celoštátnej úrovni. Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému a určovanie zásad alebo postupov čerpania prostriedkov Európskej únie na úrovni ministerstva. Tvorba zákonov alebo medzinárodných zmlúv vo vymedzenom úseku na úrovni ministerstva.
Charakteristika najnáročnejšej činnosti:. Komplexné zabezpečenie a koordinácia prác súvisiacich s činnosťami sekcie a sprostredkovateľských orgánov v rámci operačných programov MŽP SR spolufinancovaných z prostriedkov EÚ. Podieľa sa na príprave a aktualizáciách koncepcií a systémov riadenia pre programové obdobie 2014 – 2020. Podieľa sa na vypracovaní a aktualizáciách manuálov procedúr pre riadenie Operačného programu Kvalita životného prostredia. Koordinuje činnosti sprostredkovateľských orgánov v súvislosti s prípravou a aktualizáciou riadiacej dokumentácie a implementáciou Operačného programu Kvalita životného prostredia, koordinuje komunikáciu so všetkými zúčastnenými subjektmi. Pripravuje koncepčné, strategické a metodické dokumenty pre programy zahraničnej pomoci v pôsobnosti MŽP SR. Pripravuje podklady na zasadnutia vnútroštátnych aj medzištátnych orgánov zainteresovaných na implementácii programov. Podieľa sa na príprave stanovísk k medzirezortným pripomienkovým konaniam a ostatných materiálov v rámci svojej zodpovednosti, poskytuje súčinnosť pri vypracovaní a aktualizácii interných manuálov procedúr, vrátane opisov riadiacich a kontrolných systémov, poskytuje súčinnosť pri príprave a aktualizácii programovej dokumentácie, poskytuje odborné stanoviská k aktuálnym otázkam implementácie OP KŽP, pripravuje pripomienky a stanoviská k návrhom dokumentov relevantných pre oblasť implementácie EŠIF v rámci SR. Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho nadriadeného.
Organizačný útvar: Sekcia environmentálnych programov a projektov
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Spoľahlivosť, emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť. Ovládanie práce s PC, pragmatický postoj k úlohám, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, znalosť Ústavy SR, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a znalosť legislatívy týkajúcej sa čerpania prostriedkov EÚ.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: anglický jazyk – úroveň stredne pokročilý B
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o znalosti anglického jazyka na požadovanej úrovni,
- čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín na podanie žiadosti je do 10 dní odo dňa vypísania výberu
( 3. júna 2017). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba (č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, 02/ 59 56 23 69
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/70V/2017

19. Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca
Počet obsadzovaných miest: 2
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev
Organizačný útvar: Sekcia environmentálnych programov a projektov, odbor posudzovania projektov, oddelenie posudzovania projektov I. a II.
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Komplexné zabezpečovanie prác súvisiacich s administráciou projektov štrukturálnych operácií Operačného programu Kvalita životného prostredia spolufinancovaných z prostriedkov EÚ. Podieľanie sa na príprave manuálov a systémov riadenia pre programové obdobia 2014 - 2020. Zabezpečovanie procesov prijímania a schvaľovania projektov a informovanie verejnosti o zahraničnej pomoci v pôsobnosti MŽP SR.
Charakteristika najnáročnejšej činnosti: Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni ministerstva. Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému a určovanie zásad alebo postupov čerpania prostriedkov Európskych spoločenstiev na úrovni ministerstva. Tvorba zákonov alebo medzinárodných zmlúv vo vymedzenom úseku na úrovni ministerstva.
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a znalosť legislatívy týkajúcej sa čerpania prostriedkov EÚ. Spoľahlivosť, emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť. Ovládanie práce s PC (užívateľ), pragmatický postoj k úlohám, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu. Vítaná prax v oblasti implementácie fondov EÚ 1 rok alebo 1,5 roka v obdobnej oblasti, znalosť koncepcií, strategických dokumentov a vykonávacích predpisov. Vítaná znalosť anglického jazyka.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: nevyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu,
- kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace, resp. jeho overená kópia,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín na podanie žiadosti je do 10 dní odo dňa vypísania výberu
(3. júna 2017). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba (č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, 02/ 59 56 23 69
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/71V/2017

20. Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35
Druh štátnej služby: hlavný štátny radca, dočasná štátna služba
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni ministerstva na celoštátnej úrovni ako projektový manažér. Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému a určovanie zásad alebo postupov čerpania prostriedkov Európskych spoločenstiev na úrovni ministerstva. Tvorba zákonov alebo medzinárodných zmlúv vo vymedzenom úseku na úrovni ministerstva.
Charakteristika najnáročnejšej činnosti: Zabezpečovanie komplexných prác súvisiacich s implementáciou projektov technickej pomoci Operačného programu Kvalita životného prostredia nasledovne:
Zabezpečuje programovú, riadiacu a implementačnú agendu na prípravu a realizáciu projektov technickej pomoci v súlade s príslušnými programovými dokumentami, aktualizáciu a spracovanie implementačných dokumentov súvisiacich s realizáciou projektov technickej pomoci aj vo vzťahu k podpore zabezpečenia výkonu činností ostatných organizačných útvarov sekcie environmentálnych programov a projektov. Spolupráca s organizačnými útvarmi sekcie pri príprave strategických dokumentov, manuálov, postupov, usmernení v oblasti technickej pomoci na úrovni riadiaceho orgánu. Vypracovávanie a zabezpečovanie dodržiavania príslušných častí manuálu procedúr týkajúcich sa činností v jeho pôsobnosti. Zabezpečovanie implementácie príslušných aktivít v súlade
so schváleným projektom technickej pomoci, vrátane podpory obstarania tovarov, služieb a prác a realizácie aktivít. Príprava podkladov pre prípravu a vypracovanie súťažných podkladov pre účely zabezpečovania verejného obstarávania súvisiaceho s projektmi technickej pomoci , resp. s programovými dokumentami týkajúcimi sa technickej pomoci. Spracovávanie podkladov pre vypracovanie plánu verejného obstarávania za MŽP SR. Zabezpečovanie sumarizácie podkladov, prípravu a spracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z technickej pomoci za prijímateľa Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Vedenie evidencie čerpania položiek rozpočtu projektov technickej pomoci, spracovávanie podkladov k odhadu očakávaných výdavkov projektov technickej pomoci . Zabezpečovanie sumarizácie podkladov, prípravu a spracovanie žiadostí o platbu na základe podkladov z vecne príslušných organizačných útvarov za prijímateľa Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Sumarizácia a spracovávanie monitorovacej správy projektov technickej pomoci. Sumarizácia podkladov a spracovávanie žiadostí o zmenu projektu/oznámenie o zmene projektu, resp. jeho časti v rámci projektov technickej pomoci. Spracovávanie podkladov pre potreby riadiaceho orgánu, výberových komisií, Monitorovacieho výboru OP KŽP a pod. v oblasti technickej pomoci. Spolupráca pri tvorbe strategických zámerov na úrovni ústredného orgánu štátnej správy za oblasť technickej pomoci v nadväznosti na prijímanie pomoci z fondov EÚ. Zabezpečovanie uchovávania dokumentov v rámci svojej pôsobnosti.
Organizačný útvar: oddelenie prípravy a implementácie projektov technickej pomoci, odbor technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce, sekcia environmentálnych programov a projektov
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a znalosť legislatívy týkajúcej sa fondov a programov EÚ. Vítaná prax v oblasti implementácie fondov EÚ min. 1 rok alebo 1,5 roka v oblasti projektového riadenia a kontroly rozpočtov projektu, účtovníctva a pod. Spoľahlivosť, emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť. Ovládanie práce s PC, znalosť a aktívne využívanie programu MS Excel, pragmatický postoj k úlohám, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, dôslednosť a precíznosť
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: nevyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín na podanie žiadosti je do 10 dní odo dňa vypísania výberu
( 3. júna 2017). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba (č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, 02/ 59 56 23 69
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/75V/2017