Vytlačiť Poslať stránku

Ministerstvo životného prostredia SR

Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu: 812 35 Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1
Druh štátnej služby: stála štátna služba, štátny radca
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výber
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 2.20 Životné prostredie
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni ministerstva, implementácia tvorba zákonov a medzinárodných zmlúv vo vymedzenom úseku na úrovni ministerstva. V rámci ostatných činností vykonáva najmä koncepčné činnosti podľa zákona č. 543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov okrem ustanovení súvisiacich s výkonom štátnej správy; vyhlasovanie, zmenu a rušenie ochrany osobitne chránených častí prírody a krajiny; obstarávanie ďalšej dokumentácie ochrany prírody a krajiny. Koordinuje tiež plnenie medzinárodných záväzkov resp. vybraných úloh stratégie ochrany biodiverzity, najmä mapovanie ekosystémov a hodnotenie ekosystémových služieb.
Charakteristika najnáročnejšej činnosti: Tvorba štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti alebo tvorba pozičných dokumentov na úrovni ministerstva.
Organizačný útvar: sekcia ochrany prírody, diverzity a  krajiny, odbor ochrany prírody a krajiny
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, zákona č. 543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Schopnosť prijímať rozhodnutia, organizačné schopnosti, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti. Ovládanie práce s PC, pragmatický postoj k úlohám, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, spoľahlivosť. Znalosť legislatívy prislúchajúcej odboru ochrany prírody a krajiny.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: anglický jazyk
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu, v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín na podanie žiadosti do 10 dní odo dňa vypísania výberu
(do 26. októbra 2016). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba (č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, tel. 5956 2369
Číslo výberového konania (s označením na obálke a žiadosti): mzp/40V/2016