Vytlačiť Poslať stránku

Ministerstvo životného prostredia SR

1.Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1,812 35
Druh štátnej služby: stála štátna služba, hlavný štátny radca
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Odbor štátnej služby: 1.06 Masmediálna politika, sprístupňovanie informácií
Organizačný útvar odbor komunikácie 
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Technické a organizačné zabezpečenie konferencií komunikačného odboru, príprava a organizácia tlačových besied
a brífingov ministra. Koordinácia mediálnych aktivít zamestnancov ministerstva, zabezpečovanie agendy mediálnej politiky. Zabezpečovanie podkladových materiálov po obsahovej

a štylistickej stránke na základe požiadaviek novinárov v spolupráci so zainteresovanými odborníkmi ministerstva a organizácií patriacich do rezortu životného prostredia. Informovanie

tlačových agentúr a redakcií o činnosti Ministerstva životného prostredia SR, najmä o jeho koncepčných, legislatívnych a ďalších významných aktivitách. Komplexné zabezpečovanie kontaktu

s domácimi a zahraničnými novinármi. Koncepčná činnosť a tvorba koncepčných, metodických a analytických materiálov v oblasti environmentálnej politiky vo vzťahu k elektronickým a printovým

médiám a informovaniu verejnosti.
Vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona číslo 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení

neskorších predpisov, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 400/2009 Z. z.

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona číslo 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Vyrovnaný postoj

k pracovnému zaťaženiu, spoľahlivosť.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: nevyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o občianstve v zmysle § 3 zákona č.400/2009 Z. z. o štátnej službe,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu, v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín podanie žiadosti do 10 dní odo dňa vyhlásenia výberu (6.októbra 2016). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni

Ministerstva životného prostredia. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba(č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, 02/ 59 56 23 69
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/34V/2016

 

2. Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1,812 35
Druh štátnej služby: hlavný radca, stála štátna služba
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Odbor štátnej služby: 1.02 Kancelária predstaviteľa štátnej moci
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Tvorba strategických zámerov a pozičných dokumentov z pozície kancelárie predstaviteľa štátnej moci v oblasti životného prostredia
s celoštátnou pôsobnosťou.
Charakteristika najnáročnejšej činnosti: Tvorba stratégie a štátnej politiky v oblasti životného prostredia 
Organizačný útvar: Kancelária ministra životného prostredia
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších
predpisov, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákona č. 525/2003 Z. z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov. Vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, spoľahlivosť, znalosť práce s PC, znalosť ostatných zákonov vyplývajúcich z odboru štátnej služby.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: nevyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o štátnom občianstve podľa §3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania, v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín na podanie žiadosti je do 10 dní odo dňa vypísania výberu(do 6. októbra 2016). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni
Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky
po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba (č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, 02/ 59 56 23 69
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/35V/2016

 

 

3. Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1,812 35
Druh štátnej služby: stála štátna služba, hlavný štátny radca
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Odbor štátnej služby: 1.06 Masmediálna politika, sprístupňovanie informácií
Organizačný útvar odbor komunikácie
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Organizačné zabezpečenie konferencií, výstav, podujatí, tlačových besied, brífingov. Vybavovanie žiadostí o záštity. Kooperácia s jednotlivým útvarmi Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pri vybavovaní podkladov na komunikáciu s médiami a verejnosťou, zabezpečovanie agendy mediálnej politiky. Práca so sociálnymi sieťami, spravovanie webovej stránky ministerstva vrátane prípravy obsahu. Priebežná príprava a spracovanie informácií z monitoringu médií.
Vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona číslo 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona číslo 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, spoľahlivosť.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: nevyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o občianstve v zmysle § 3 zákona č.400/2009 Z. z. o štátnej službe,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu, v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín podanie žiadosti do 10 dní odo dňa vyhlásenia výberu (6.októbra 2016). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky
po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba(č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, 02/ 59 56 23 69
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/36V/2016

 

4. Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu:  Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1,812 35
Druh štátnej služby: stála štátna služba, radca
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Odbor štátnej služby: 1.02 Kancelária predstaviteľa štátnej moci
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Tvorba a zostavovanie denného, týždenného a dlhodobého programu predstaviteľa ústredného orgánu štátnej správy. Príprava stretnutí ministra s predstaviteľmi ústredných orgánov štátnej správy, štátnych orgánov, organizácií a verejnosti. Príprava pracovných a spoločenských akcií ministra. Koordinácia písomností prijatých a kontrola odosielaných písomností v kancelárii ministra. Spolupráca pri podpore mediálnych aktivít predstaviteľa štátnej moci. Usmerňovanie sekretariátov organizačných útvarov ministerstva v súvislosti s dodržiavaním prijatých zásad pre obeh dokumentov a ich spracúvaním podľa registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu ministerstva a zabezpečenia archivovania agendy kancelárie ministra a sekretariátu ministra v súlade s registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom ministerstva.
Charakteristika najnáročnejšej činnosti: samostatná odborná činnosť vo vymedzenom úseku kancelárie ministra 
Organizačný útvar: Kancelária ministra životného prostredia
Vzdelanie: stredoškolské vzdelanie 
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov, znalosť ostatných zákonov vyplývajúcich z odboru štátnej služby. Vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, spoľahlivosť, znalosť práce s PC.

Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: nevyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o štátnom občianstve podľa §3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania, v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín na podanie žiadosti je do 10 dní odo dňa vypísania výberu (6. októbra 2016 ). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky
po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba (č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, 02/ 59 56 23 69
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/33V/2016