Vytlačiť Poslať stránku

Ministerstvo životného prostredia SR

1. Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35
Druh štátnej služby: hlavný štátny radca, dočasná štátna služba
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni ministerstva na celoštátnej úrovni. Koordinácia celoštátneho alebo medzištátneho systému a určovanie zásad alebo postupov čerpania prostriedkov EÚ na úrovni ústredného orgánu štátnej správy. Charakteristika najnáročnejšej činnosti: Vykonáva komplexné činnosti súvisiace s implementáciou projektov technickej pomoci v rámci Riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia, operačný program Životné prostredie, programy LIFE/LIFE+, programov cezhraničnej spolupráce. Spolupracuje s organizačnými útvarmi sekcie pri príprave strategických dokumentov, manuálov, postupov, usmernení v oblasti technickej pomoci na úrovni RO, usmerňuje SORO v tejto oblasti. Vypracováva a zabezpečuje dodržiavanie príslušných častí interného manuálu/manuálu procedúr týkajúcich sa oblasti technickej pomoci, finančného riadenia a finančnej kontroly, nezrovnalostí a pod. pre projekty TP. Zabezpečuje proces uzatvárania zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, vrátane dodatkov k zmluvám/rozhodnutiam a procesy zmenového konania projektov technickej pomoci. Vykonáva finančnú kontrolu projektov technickej pomoci v súlade s manuálom procedúr RO. Overovania postupov verejného obstarávania z hľadiska súladu s predmetom zmluvy o poskytnutí NFP. Zabezpečuje riešenie nezrovnalostí a ich vysporiadanie pre projekty technickej pomoci. Spracováva prehľady čerpania projektov, odhady očakávaných výdavkov projektov technickej pomoci, navrhuje opatrenia na zvýšenie resp. zmenu čerpania technickej pomoci. Zadáva požadované údaje v ITMS, spracováva výstupy ITMS v rozsahu svojej agendy. Spracováva podklady a vyjadrenia k auditom, kontrolám, certifikačným overovaniam a pod. Zabezpečuje uchovávanie dokumentov v rámci svojej pôsobnosti.
Organizačný útvar: oddelenie kontroly projektov technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Spoľahlivosť, rozvinuté interpersonálne zručnosti, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť. Ovládanie práce s PC – úroveň užívateľ, znalosť a aktívne využívanie programu MS Word, MS Excel, pragmatický postoj k úlohám, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, dôslednosť a precíznosť. Znalosť Ústavy SR, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákona č. 287/2012 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a znalosť legislatívy a predpisov týkajúcej sa fondov EÚ.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: nevyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín na podanie žiadosti je do 10 dní odo dňa vypísania výberu
(do 24. marca 2017). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba (č. telefónu): Ing. Lucia Kutáková, 02/ 59 56 2535
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/ 26V/2017

 

2. Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35
Druh štátnej služby: radca, stála štátna služba
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 2.20 Životné prostredie
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Odborná činnosť vo vymedzenom úseku štátnej správy v kancelárii štátneho tajomníka II. Samostatne vedenie a archivovanie protokolárnej korešpondencie hlavných funkcionárov ministerstva životného prostredia.
Charakteristika najnáročnejšej činnosti: Vykonávanie samostatných odborných a administratívnych prác v rámci kancelárie štátneho tajomníka II. Evidencia a kontrola plnenia úloh uložených štátnym tajomníkom II; zabezpečovanie koordinácie činností útvarov ministerstva pri plnení úloh uložených štátnym tajomníkom II alebo riaditeľom kancelárie štátneho tajomníka II. Evidencia a vybavovanie korešpondencie štátneho tajomníka II.
Organizačný útvar: kancelária štátneho tajomníka II.
Vzdelanie: úplné stredné vzdelanie
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť zákona 211/2000 Z.z.(o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)) , zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1961 Zb. o správnom konaní a prislúchajúcich zákonov vyplývajúcich z odboru štátnej služby, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov Znalosť Ústavy SR, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Ovládanie práce s PC, pragmatický postoj k úlohám, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, spoľahlivosť, schopnosť tímovej spolupráce, znalosť diplomatického protokolu.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: nevyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín na podanie žiadosti je do 10 dní odo dňa vypísania výberu
(do 25.marca 2017). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba (č. telefónu): Ing. Lucia Kutáková, 02/ 59 56 2535
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/ 22V/2017

 

3. Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35
Druh štátnej služby: štátny radca, stála štátna služba
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 2.20 Životné prostredie
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Tvorba štátnej politiky vo vymedzenom úseku štátnej správy v kancelárii štátneho tajomníka II na úrovni ministerstva, koncepčné činnosti na úrovni ministerstva. Zabezpečovanie odborných činností v kancelárii štátneho tajomníka II. na úrovni ministerstva.
Charakteristika najnáročnejšej činnosti: Posudzovanie a spracúvanie materiálov, písomností a podkladov predkladaných pre potreby, na podpis alebo rozhodnutie štátneho tajomníka II alebo riaditeľa kancelárie štátneho tajomníka II. Zodpovednosť za vytváranie predpokladov na odborné, vecné, organizačné a administratívne zabezpečenie výkonu funkcie štátneho tajomníka II. Evidencia a kontrola plnenia úloh uložených štátnym tajomníkom II alebo riaditeľom kancelárie štátneho tajomníka II. Spolupráca pri predkladaní stanovísk a materiálov na porady ministra ŽP a na rokovanie vlády SR. Samostatné vykonávanie činností spojených s vedením registratúry v kancelárii štátneho tajomníka II, zakladanie spisov, vrátane ich ukladania.
Organizačný útvar: kancelária štátneho tajomníka II.
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť zákona 211/2000 Z.z.(o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)) , zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov, zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, zákona č. 71/1961 Zb. o správnom konaní a  prislúchajúcich zákonov vyplývajúcich z odboru štátnej služby, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákona č. 351/2012 Z.z. o environmentálnom overovaní a registrácií organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audiť. Znalosť Ústavy SR, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Ovládanie práce s PC, pragmatický postoj k úlohám, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, spoľahlivosť, schopnosť tímovej spolupráce, rozvinutý verbálny prejav a rýchlosť uvažovania, schopnosť tvorivého myslenia, prezentácia motivácie a skúseností, flexibilita, znalosť diplomatického protokolu.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: nevyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín na podanie žiadosti je do 10 dní odo dňa vypísania výberu
(do 25.marca 2017). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba (č. telefónu): Ing. Lucia Kutáková, 02/ 59 56 2535
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/ 23V/2017

 

4. Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: 812 35 Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca
Počet obsadzovaných miest: 2
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev
Organizačný útvar: sekcia environmentálnych programov a projektov, odbor posudzovania projektov, oddelenie posudzovania projektov I./ II.
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Komplexné zabezpečovanie prác súvisiacich s administráciou projektov štrukturálnych operácií Operačného programu Kvalita životného prostredia spolufinancovaných z prostriedkov EÚ. Podieľanie sa na príprave manuálov a systémov riadenia pre programové obdobia 2014 - 2020. Zabezpečovanie procesov prijímania a schvaľovania projektov a informovanie verejnosti o zahraničnej pomoci v pôsobnosti MŽP SR.
Charakteristika najnáročnejšej činnosti: Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni ministerstva. Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému a určovanie zásad alebo postupov čerpania prostriedkov Európskych spoločenstiev na úrovni ministerstva. Tvorba zákonov alebo medzinárodných zmlúv vo vymedzenom úseku na úrovni ministerstva.
Vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a znalosť legislatívy týkajúcej sa čerpania prostriedkov EÚ. Spoľahlivosť, emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť. Ovládanie práce s PC (užívateľ), pragmatický postoj k úlohám, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu. Vítaná prax v oblasti implementácie fondov EÚ 1 rok alebo 1,5 roka v obdobnej oblasti, znalosť koncepcií, strategických dokumentov a vykonávacích predpisov. Vítaná znalosť anglického jazyka.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: nevyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu,
- kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace, resp. jeho overená kópia,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z.,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín na podanie žiadosti je do 10 dní odo dňa vypísania výberu (do 25. marca 2017). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba (č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, 02/ 59 56 23 69
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/25V/2017

 

 

 

5. Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu: Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35
Druh štátnej služby: hlavnýštátny radca, dočasná štátna služba
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Počet obsadzovaných miest: 5
Odbor štátnej služby: 2.20 životné prostredie
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Kontrola projektov predkladaných v rámci žiadostí o nenávratné finančné príspevky zo zdrojov EÚ v programovom období 2014 – 2020. Spolupráca s riadiacimi a poradnými orgánmi pre Operačné programy v rámci programového obdobia 2014-2020.
Charakteristika najnáročnejšej činnosti: Koncepčná činnosť, koordinačná činnosť a tvorba legislatívnych opatrení v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a metodická súčinnosť v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie na úrovni ministerstva a aj na medzinárodnej úrovni. Špecializované činnosti pre Operačné programy v rámci programového obdobia 2014-2020.
Organizačný útvar: oddelenie kontroly projektov posudzovania vplyvov na životné prostredie
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znalosť Ústavy SR, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, znalosť smerníc, nariadení, metodických pokynov v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie. Schopnosť tímovej spolupráce, schopnosť prijímať rozhodnutia, komunikatívnosť a emocionálna stabilita. Ovládanie práce s PC, pragmatický postoj k úlohám, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, spoľahlivosť.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: nevyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín na podanie žiadosti je do 10 dní odo dňa vypísania výberu
(do 27. marca 2017). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba (č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, 02/ 59 56 2369
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/20V/2017

 

6.Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: 812 35 Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba, hlavný štátny radca
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Odbor štátnej služby: 2.20 Životné prostredie
Organizačný útvar: odbor environmentálnej geológie
Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Koncepčná, koordinačná alebo metodická činnosť v oblasti environmentálnych záťaží, ťažobného odpadu a svahových deformácií na úrovni MŽP SR. Zabezpečovanie prípravy a implementácie projektov OP KŽP v oblasti riešenia problematiky environmentálnych záťaží, ťažobného odpadu a svahových deformácií.
Charakteristika najnáročnejšej činnosti: Zastávanie pozície Odborného koordinátora/experta špecialistu pri príprave a implementácii hlavných a podporných aktivít projektov financovaných z OP KŽP v oblasti riešenia problematiky environmentálnych záťaží v rámci oprávnených aktivít (geologický prieskum životného prostredia, sanácia environmentálnych záťaží a monitorovanie geologických faktorov životného prostredia), v oblasti riešenia problematiky svahových deformácií (geologický prieskum svahových deformácií a sanácií zosuvov) a v oblasti riešenia problematiky úložísk ťažobného odpadu. Zabezpečovanie plnenie povinností vyplývajúcich zo Zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a administratívno-technických a podporných činností pre riadiaci orgán v rámci implementácie OP KŽP.
Vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, spoľahlivosť, flexibilita, znalosť Ústavy SR, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky č.51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov, zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: nevyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu s označením čísla výberu,
- kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie o štátnom občianstve podľa § 3zákonma číslo 400/2009 Z. z. o štátnej službe,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania, v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín podanie žiadosti do 10 dní odo dňa vypísania výberu
(do 31. marca 2017). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba(č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, 02/ 59 56 23 69
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/29V/2017