Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Iné

1.Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zakladateľ štátneho podniku Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik vypisuje v zmysle zákona
č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku výberové konanie na obsadenie pozície

predseda Dozornej rady štátneho podniku Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik so sídlom v Banskej Štiavnici
Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • znalosť 1 cudzieho jazyka na komunikatívnej úrovni vítaná

Hlavné úlohy:
Vykonávať svoju činnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami podniku. Najmä povinnosť zaobstarávať si a pri rozhodovaní zohľadňovať všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodovania. Zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách
a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo podniku spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy.
Špecifické kritériá, požiadavky a poučenie uchádzačov:

 • znalosť zákona o štátnom podniku; základná znalosť: zákona o účtovníctve, právnych predpisov o vodách, Obchodného zákonníka, zákona o správe majetku štátu, zákona o verejnom obstarávaní,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť, dôveryhodnosť, riadiaca prax, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, emocionálna stabilita a rozvinuté interpersonálne zručnosti,
 • počas pôsobnosti v dozornej rade je neprípustné uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami podniku.

Iné kritériá a požiadavky: povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
Zoznam požadovaných dokladov pre uvedenú obsadzovanú funkciu:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace, resp. jeho notársky overená kópia,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópia diplomu, osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predkladaných údajov a podkladov,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlú uchádzači (do 31. januára 2018) na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Bratislava (s označením na obálke „Výberové konanie
predseda dozornej rady štátneho podniku SVP, š.p. BŠ“.
Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Taktiež nebudú akceptované prihlášky zaslané elektronickou formou.
Kontaktná osoba: PhDr. Jana Hruštincová, č. tel.: 02/5956 23 69.
v Bratislave, dňa 9.1.2018

2.   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zakladateľ štátneho podniku vodohospodárskA VÝSTAVBA, š. p. vypisuje v zmysle zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku výberové konanie na obsadenie pozície
člen Dozornej rady štátneho podnikuvodohospodárskA VÝSTAVBA, š. p. so sídlom v Bratislave
Požadované kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Hlavné úlohy:
Vykonávať svoju činnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami podniku,
s povinnosťou zaobstarávať si a pri rozhodovaní zohľadňovať všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodovania. Zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo podniku spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy.

Špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov:

 • znalosť zákona o štátnom podniku; základná znalosť: zákona o účtovníctve, právnych predpisov o vodách, Obchodného zákonníka, zákona o správe majetku štátu, zákona o verejnom obstarávaní,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť, dôveryhodnosť, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, emocionálna stabilita a rozvinuté interpersonálne zručnosti,
 • počas pôsobnosti v dozornej rade je neprípustné uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami podniku.

Iné kritériá a požiadavky: povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov pre uvedenú obsadzovanú funkciu:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace, resp. notársky overená kópia,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópia diplomu, osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predkladaných údajov a podkladov,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlú uchádzači do 15 dní odo dňa vyhlásenia výberového konania (do 24. januára 2018) na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava. S označením na obálke „Výberové konanie člen DR štátneho podniku VV, š.p. Bratislava“.

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni.
Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Taktiež nebudú akceptované prihlášky zaslané elektronickou formou.
Kontaktná osoba: PhDr. Jana Hruštincová, č. tel.: 02/5956 23 69