Vytlačiť Poslať stránku

Iné

1.  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zakladateľ štátneho podniku Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik vypisuje v zmysle zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku výberové konanie na obsadenie pozície člen Dozornej rady štátneho podniku Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik so sídlom v Banskej Štiavnici.
Počet obsadzovaných pozícií: 2
Požadované kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Hlavné úlohy: Vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami podniku, najmä povinnosť zaobstarávať si a pri rozhodovaní zohľadňovať všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodovania. Zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo podniku spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy. Špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov:

 • - znalosť zákona o štátnom podniku; základná znalosť: zákona o účtovníctve, právnych predpisov o vodách, Obchodného zákonníka, zákona o správe majetku štátu, zákona o verejnom obstarávaní,
 • - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • - bezúhonnosť, dôveryhodnosť, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, emocionálna stabilita a rozvinuté interpersonálne zručnosti,
 • - počas pôsobnosti v dozornej rade je neprípustné uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami podniku.
Iné kritériá a požiadavky: povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
Zoznam požadovaných dokladov pre uvedenú obsadzovanú funkciu:
 • - žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • - originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace, resp. notársky overená kópia,
 • - profesijný štruktúrovaný životopis,
 • - kópia diplomu, osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady,
 • - čestné vyhlásenie o pravdivosti predlžených údajov a podkladov,
 • - čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • - písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlú uchádzači 20 dní odo dňa vyhlásenia výberového konania (do 25. júla 2017) na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Bratislava ( s označením na obálke „Výberové konanie člen dozornej rady š. p. SVP BŠ“). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni MŽP SR.
Výberové konanie sa uskutoční 8. 8. 2017 o 13:00 hod. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Taktiež nebudú akceptované prihlášky zaslané elektronickou formou. Kontaktná osoba: Mgr. Lada Kuzminová, č. tel.: 02/5956 25 42. 

2. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zakladateľ štátneho podniku Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik vypisuje v zmysle zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku výberové konanie na obsadenie pozície predseda Dozornej rady štátneho podniku Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik so sídlom v Banskej Štiavnici
Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • - znalosť 1 cudzieho jazyka vítaná
Hlavné úlohy:
Vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami podniku, najmä povinnosť zaobstarávať si a pri rozhodovaní zohľadňovať všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodovania. Zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách
a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo podniku spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy.
Špecifické kritériá, požiadavky a poučenie uchádzačov:
 • - riadiaca prax minimálne 3 roky,
 • - znalosť zákona o štátnom podniku; základná znalosť: zákona o účtovníctve, právnych predpisov o vodách, Obchodného zákonníka, zákona o správe majetku štátu, zákona o verejnom obstarávaní,
 • - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • - bezúhonnosť, dôveryhodnosť, riadiaca prax, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, emocionálna stabilita a rozvinuté interpersonálne zručnosti,
 • - počas pôsobnosti v dozornej rade je neprípustné uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami podniku.
Iné kritériá a požiadavky: povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
Zoznam požadovaných dokladov pre uvedenú obsadzovanú funkciu:
 • - žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • - originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace, resp. jeho notársky overená kópia,
 • - profesijný štruktúrovaný životopis,
 • - kópia diplomu, osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady,
 • - čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predkladaných údajov a podkladov,
 • - čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • - písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlú uchádzači 20 dní odo dňa vyhlásenia výberového konania (do 25. júla 2017) na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Bratislava ( s označením na obálke „Výberové konanie predseda dozornej rady š. p. SVP BŠ“). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni.
Výberové konanie sa uskutoční 8. 8. 2017 o 13:00 hod.
Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Taktiež nebudú akceptované prihlášky zaslané elektronickou formou.
Kontaktná osoba: Mgr. Lada Kuzminová, č. tel.: 02/5956 25 42.