Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Aktuálne pracovné ponuky

1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie Slovenská agentúra životného prostredia vypisuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie
na obsadenie pozície
generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia, so sídlom
v Banskej Bystrici, Tajovského 28, 974 09
Náplň práce:
- riadenie odbornej príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR a zabezpečovanie plnenia úloh v jeho pôsobnosti.
Požadované kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa najmä v odbore zameranom na ekonómiu, právo ekológiu, environmentalistiku alebo životné prostredie.
Špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov:
- odborná prax minimálne 5 rokov,
- riadiaca prax minimálne 5 rokov,
- znalosť anglického jazyka
- znalosť o postavení, činnosti a úlohách Slovenskej agentúry životného prostredia,
- všeobecná znalosť zákona č. 311/2001 Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich pracovno-právnych predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Obchodného zákonníka, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, právnych predpisov z oblasti životného prostredia, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
- skúsenosti s prípravou, riadením, implementáciou alebo monitorovaním projektov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie alebo iných finančných mechanizmov,
- organizačné a riadiace schopnosti, ovládanie práce s PC na dobrej užívateľskej úrovni (Excel, Word, Outlook, Internet), komunikatívnosť, rozvinuté interpersonálne zručnosti, zodpovednosť, presnosť, svedomitosť
Zoznam požadovaných dokladov pre uvedenú obsadzovanú funkciu:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- písomná koncepcia rozvoja Slovenskej agentúry životného prostredia (odporúčame maximálne 5 strán),
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace, resp. overená kópia,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- kópia diplomu, osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti predložených dokladov a údajov,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlú uchádzači do 10 dní odo dňa zverejnenia výberového konania (do 28. mája 2018)
na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava (s označením na obálke VK GR SAŽP Banská Bystrica).
Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR.
Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Taktiež nebudú akceptované prihlášky zaslané elektronickou formou.
Kontaktná osoba: PhDr. Jana Hruštincová, č. tel.: 02/5956 2369.
v Bratislave, dňa16. mája 2018

 

 

 JUDr. Ľubomíra Kubišová

generálna tajomníčka služobného úradu

 

 

2. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY Slovenskej republiky so sídlom v Banskej Bystrici vypisuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie generálny riaditeľ príspevkovej organizácie ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY Slovenskej republiky so sídlom v Banskej Bystrici.
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Odborná prax: minimálne 10 rokov
Riadiaca prax: minimálne 4 roky.

Špecifické kritériá: Orientácia v právnom zabezpečovaní činnosti štátnej ochrany prírody, všeobecná znalosť zákona o výkone prác vo verejnom záujme a ďalších súvisiacich pracovno-právnych predpisov, zákona o účtovníctve, zákona o správnom konaní, zákona o správe majetku štátu, zákona o verejnom obstarávaní a zákona o ochrane prírody a krajiny.
Iné kritériá: Povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ako aj zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.

Ďalšie požiadavky na uchádzačov: Riadiace schopnosti, schopnosť prijímať rozhodnutia, organizačné schopnosti, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti, morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

- žiadosť o zaradenie do výberového konania
- profesijný životopis
- overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených dokladov,
- vypracovanú koncepciu riadenia organizácie (max. 10 strán)
- súhlas žiadateľa so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlú uchádzači do 10 dní odo dňa zverejnenia (28. mája 2018) na adresu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, s označením výberového konania na obálke a v žiadosti generálny riaditeľ príspevkovej organizácie ŠOP SR Banská Bystrica. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení.
Bližšie informácie k výberovému konaniu: PhDr. Jana Hruštincová, č. tel.: +421259562369,

JUDr. Ľubomíra Kubišová

generálna tajomníčka služobného úradu