Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Verejná služba

Verejná služba

Služobný úrad Ministerstvo životného prostredia SR v súlade § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konania na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý
vykonáva funkciu štatutárneho orgánu u zamestnávateľa, uvedeného v § 1 ods.2 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

– aktuálne pracovné príležitosti