Vytlačiť Poslať stránku

Pracovné príležitosti

 

Štátna služba

Podľa § 22 a § 23 zákona číslo 400/2009 o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
Predpisov služobný úrad Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky obsadzuje štátnozamestnanecké miesta:
1. Výberovým konaním:
a) zo štátnych zamestnancov a z občanov, ktorí sa uchádzajú o štátnu službu (vonkajšie výberové konanie), alebo
b) zo štátnych zamestnancov v príslušnom služobnom úrade (vnútorné výberové konanie)
2. Výberom
a) z občanov, ktorí sa uchádzajú o štátnu službu,
b) zo štátnych zamestnancov.

 

 

Verejná služba


Služobný úrad Ministerstvo životného prostredia SR v súlade § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konania na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý
vykonáva funkciu štatutárneho orgánu u zamestnávateľa, uvedeného v § 1 ods.2 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.