Vytlačiť Poslať stránku

Metodika udeľovania záštit ministra životného prostredia Slovenskej republiky, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia

Záštita ministra životného prostredia Slovenskej republiky je čestná pocta a symbolické uznanie, z ktorého nevyplýva nárok na finančné, ani iné hmotné pôžitky, ak kompetentný orgán nerozhodne inak. Minister životného prostredia Slovenskej republiky môže poskytnúť záštitu nad obzvlášť dôležitými či verejne prospešnými odbornými, vedeckými, zdravotnými, informačnými a inými celoštátnymi i lokálnymi akciami, ktoré si zasluhujú všeobecnú pozornosť, ako na území Slovenskej republiky, tak aj pri jej prezentácii v zahraničí. O udelení záštity rozhoduje minister životného prostredia SR, ktorý má zároveň právo záštitu nad podujatím aj odobrať. Rovnako minister životného prostredia SR má právo rozhodnúť, kto z predstaviteľov ministerstva a rezortu životného prostredia nad podujatím prevezme záštitu.Záštita trvá po uvedenú dobu trvania podujatia a jej platnosť zaniká jeho ukončením. Záštita nie je spojená s finančnou podporou zo strany Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. V prípade dlhodobých projektov je záštita udeľovaná spravidla na 1 rok a o jej prolongáciu je potrebné opätovne požiadať.

Záštita Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky je uznanie vysokej kvality. Môže ju získať výhradne podujatie, ktoré je v súlade s politikou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a zásadami trvalo udržateľného rozvoja. Rovnako aj podujatie, ktoré má jedinečný prínos v prospech životného prostredia a environmentálneho zvyšovania povedomia resp. environmentálnej osvety s regionálnym, nadregionálny až medzinárodným charakterom. Záštita sa spravidla neudeľuje podujatiam lokálneho (miestneho) charakteru, zábavným spoločenským podujatiam a prezentácii jednotlivých umeleckých diel. O udelení záštity rozhoduje minister životného prostredia SR, ktorý má zároveň právo záštitu nad podujatím aj odobrať. Záštita trvá po uvedenú dobu trvania podujatia a jej platnosť zaniká jeho ukončením.V prípade dlhodobých projektov je záštita udeľovaná spravidla na 1 rok a o jej prolongáciu je potrebné opätovne požiadať.

Podmienky udelenia záštity

  • Záštita sa spravidla udeľuje podujatiam s minimálne dvojročnou súvislou činnosťou (organizovanie najmenej druhého ročníka akcie) a je vhodné ju doplniť fotodokumentáciou, tlačovými materiálmi a referenciami z predchádzajúceho ročníka.
  • O udelenie záštity môže požiadať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je hlavným organizátorom, usporiadateľom podujatia a zodpovedá za jeho prípravu a realizáciu počas celej doby trvania.
  • Žiadosť o záštitu je potrebné predložiť ministerstvu najskôr 3 mesiace a najneskôr 30 pracovných dní pred konaním podujatia.
  • V žiadosti je nutné uviesť názov, termín - miesto začatia (otvorenia), dĺžku trvania podujatia, predbežný program podujatia a kontaktné údaje (telefón, e-mail) na žiadateľa. Zároveň je potrebné uviesť či bola podujatiu udelená záštita najvyššími ústavnými činiteľmi alebo inými predstaviteľmi verejného, politického a kultúrneho života, resp. najvyššími predstaviteľmi Európskych inštitúcií.
  • Žiadosť musí obsahovať stručnú charakteristiku podujatia s uvedením cieľovej skupiny a jej environmentálny význam.
  • V žiadosti, ktorá obsahuje aj požiadavku na finančnú spoluúčasť, je nutné uviesť návrh výšky finančného príspevku a konkrétny popis využitia prostriedkov.
  • Vyžaduje sa, aby usporiadateľ pre reprezentačné a propagačné účely umiestnil logo Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v zodpovedajúcej veľkosti a na zodpovedajúcom mieste. Jeho použitie podlieha predchádzajúcemu schváleniu Odborom komunikácie MŽP SR. Logo Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky je zverejnené na internetovskej stránke ministerstva životného prostredia SR vo formáte jpg a vo vektorovom formáte.

 

Žiadosť o záštitu je nutné adresovať na

Ministerstvo životného prostredia SR
Kancelária ministra životného prostredia SR
Nám. Ľ Štúra č.1
812 35 Bratislava

Výsledok posúdenia žiadosti bude oznámený žiadateľovi oficiálne listom na adresu uvedenú v žiadosti.