Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Programové vyhlásenie vlády

Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na roky 2010 – 2014

Porad.
číslo
Názov úlohy Rok

1.

Analýza stavu protipovodňovej ochrany SR, vrátane stavu realizácie povodňového varovného a predpovedného systému.

2010

2.

Revízia Operačného Programu Životné prostredie v súvislosti so zvýšením alokácie finančných zdrojov na protipovodňovú ochranu.

2010

3.

Metodika a kritériá na ochranu tých chránených území, ktoré sú cenné v súlade s medzinárodnými záväzkami.

2010

4.

Zriadenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a obnova jeho systémovej štruktúry v pôvodnom rozsahu, zameranej na všetky sektory komplexnej starostlivosti o životné prostredie, ako aj na tvorbu a uplatňovanie environmentálnych ekonomických nástrojov.

2010 – 2011

5.

Systematická inventarizácia opustených a uzavretých úložísk ťažobného odpadu podľa smernice EÚ 2006/21/ES.

2010-2012

6.

Predaj voľného množstva AAU v dispozícii Slovenskej republiky s uplatňovaním požiadavky na transparentnosť a na dosiahnutie čo najvyššej ceny.

2010-2012

7.

Protipovodňové opatrenia, zamerané na znižovanie nepriaznivých následkov povodní, zohľadňujúce potreby zadržiavania vody v prírode, zefektívnenie a racionalizáciu činností orgánov a organizácií zainteresovaných na ochrane pred povodňami.

2010 -
2014

8.

Vytváranie podmienok na napĺňanie záväzkov vyplývajúcich z Rámcovej smernice EÚ 2000/60/ES o vode a zo zmluvy o pristúpení SR k EÚ v systéme odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd pre aglomerácie nad 2000 ekvivalentných obyvateľov (smernica Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd).

2010 -
2014

9.

Pokračovanie v rokovaniach s Maďarskou republikou o spôsobe naplnenia Rozsudku Medzinárodného súdneho dvora vo veci sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros s cieľom dosiahnuť dohodu o zabezpečovaní plavebných podmienok po Dunaji v úseku Sap - ústie Ipľa.

2010 -
2014

10.

Identifikácia a prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží v súlade so Štátnym programom sanácie environmentálnych záťaží (2010 – 2015).

2010 - 2014

11.

Prieskum environmentálnych záťaží v súlade so Štátnym programom sanácie environmentálnych záťaží (2010 – 2015).

2010 - 2014

12.

Prieskum a sanácia havarijných environmentálnych záťaží.

2010 - 2014

13.

Sanácia environmentálnych záťaží na prioritných lokalitách v súlade so Štátnym programom sanácie environmentálnych záťaží (2010 - 2015).

2010 - 2014

14.

Monitoring environmentálnych záťaží v súlade so Štátnym programom sanácie environmentálnych záťaží (2010 – 2015).

2010 - 2014

15.

Vyhľadávací hydrogeologický prieskum obyčajných podzemných vôd v doteraz nepreskúmaných rajónoch Slovenskej republiky, najmä s deficitom zásobovania obyvateľstva pitnou vodou.

2010 - 2014

16.

Systematické geologické a hydrogeologické mapovanie územia Slovenskej republiky a geologickej stavby Západných Karpát v mierke 1: 50 000.

2010 - 2014

17.

Orientačný inžinierskogeologický prieskum zosuvných území SR a spracovanie účelových inžinierskogeologických máp ako podkladu pre protipovodňovú ochranu, znižovanie environmentálnych rizík a územné plánovanie.

2010 - 2014

18.

Prieskum a sanácia havarijných zosuvov.

2010 - 2014

19.

Regionálny geologický výskum a vyhľadávací prieskum perspektívnych geotermálnych oblastí Slovenskej republiky s výpočtom množstiev geotermálnej energie a vôd.

2010 - 2014

20.

Prehodnocovanie overených výhradných ložísk energetických a nerudných surovín z hľadiska ich racionálneho využívania.

2010 - 2014

21.

Geologický prieskum geofaktorov životného prostredia Slovenskej republiky pre potreby rozvoja regiónov.

2010 - 2014

22.

Geologický prieskum vhodných štruktúr pre úložiská rádioaktívneho odpadu.

2010 - 2014

23.

Zabezpečenie účasti verejnosti na rozhodovacom procese v záležitostiach životného prostredia v duchu Aarhuského dohovoru.

2010 - 2014

24.

Implementácia Operačného Programu Životné prostredie, najmä v súvislosti s prioritnou osou č.2 „Ochrana pred povodňami“.

2010 –
2014

25.

Zabezpečenie fyzickej a finančnej implementácie projektov a čerpania prostriedkov z fondov EÚ v rámci Operačného Programu Životné prostredie, bez rizika ich automatického krátenia podľa pravidla n+3.

2010 –
2014

26.

Dôsledná kontrola schválených projektov Operačného Programu Životné prostredie na mieste ich realizácie.

2010 –
2014

27.

Doplnenie území do Národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu na základe požiadavky Európskej komisie.

2011

28.

Stratégia ochrany biodiverzity v Slovenskej republike do roku 2020 v súlade so Stratégiou ochrany biodiverzity v Európskej únii do roku 2020.

2011

29.

Zabezpečenie slovensko-rakúskeho monitoringu vplyvu realizácie a prevádzky Súhrnného vodohospodárskeho úpravného projektu Dunaja na východ od Viedne na životné prostredie ovplyvneného úseku Dunaja.

2011

30.

Dohoda s Rakúskou republikou o komplexnom využívaní spoločného úseku Dunaja a úseku Dunaja nad Bratislavou.

2011

31.

Zákon o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2011

32. 

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2011

33. 

Zákon o environmentálnych záťažiach.

2011

34.

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2011

35.

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2011

36.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie pre chemickú analýzu a sledovanie vôd (aproximačné nariadenie).

2011

37.

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme.

2011

38.

Zákon o odpadoch.

2011

39.

Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2010 – 2015.

2011

40.

Analýza činnosti Recyklačného fondu so zameraním na prehodnotenie jeho fungovania alebo existencie.

2011

41.

Zavedenie transparentných kritérií pre prideľovanie oxidu uhličitého vo verejnom záujme podľa podrobnej metodiky vydanej rozhodnutím Komisie EÚ a v spolupráci s prevádzkovateľmi zabezpečenie výpočtu alokácie emisných kvót podľa nej, ako aj jeho overenie oprávnenými overovateľmi.

2011

42.

Novelizácie zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami, na zabezpečenie transpozícia smernice EÚ 2009/29/ES.

2011

43.

Zákon o ochrane prírody a predpisy na jeho vykonanie.

2011 - 2012

44.

Zdokonaľovanie nástrojov rozvoja environmentálnej politiky v podmienkach Slovenskej republiky.

2011-2013

45.

Stratégia podpory a propagácie EMAS III.

2011-2013

46.

Prehodnotenie národnej sústavy chránených území na základe schválenej metodiky, kritérií a sústavy NATURA 2000 v spolupráci s odbornou verejnosťou; navrhnutie spôsobu a financovania jej ochrany v súlade s medzinárodnými záväzkami a sociálno - ekonomickými možnosťami.

2011-2013

47.

Uplatňovanie sprísnených požiadaviek na prevádzku zdrojov znečisťovania ovzdušia, vyplývajúcich z pripravovanej novej smernice Európskej únie o priemyselných emisiách a na dodržiavanie národných emisných stropov.

2011 -
2013

48.

Ratifikácia doplnkového protokolu Nagoya – Kuala Lumpur o zodpovednosti a náhrade škody spôsobenej živými modifikovanými organizmami (ako doplnku ku Kartagenskému protokolu).

2011 -2013

49.

Nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorými sa ustanovujú zóny národných parkov a programy starostlivosti.

2011 -2014

50.

Vypracovanie, schválenie a realizácia programov starostlivosti o územia sústavy Natura 2000.

2011 -2014

51.

Zabezpečenie takej proaktívnej environmentálnej politiky pri nakladaní s odpadmi, ktorou sa dosiahne redukcia ich skladovania a väčšieho zhodnocovania.

2011 -
2014

52.

Opatrenia na znižovanie množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia vrátane podpory zmien palivovej základne energetických zdrojov s využitím environmentálne vhodných palív a podpory využívania obnoviteľných zdrojov energie.

2011 -
2014

53.

Určenie priorít a postupu pri odstraňovaní environmentálnych záťaží a zabezpečenie 10% príjmu Environmentálneho fondu na tento účel.

2011 -
2014

54.

Obnovenie činnosti stredísk environmentálnej výchovy a opätovné vytvorenie podmienok pre realizáciu Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania.

2011 –
2014

55.

Budovanie environmentálneho informačného systému a jeho sprístupnenie verejnosti.

2011 –
2014

56.

Podpora realizácie Koncepcie geoparkov Slovenskej republiky a budovania náučných chodníkov a náučných lokalít.

2011 –
2014

57.

Stratégia pre plnenie cieľov politiky zmeny klímy, podpory obnoviteľných zdrojov energie a zvyšovania energetickej efektívnosti.

2012

58.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktoré určí podrobnosti o ekonomických nástrojoch ako náhrade za obmedzenie bežného obhospodarovania

2012

59.

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.

2012

60.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o obmedzovaní používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

2012

61.

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.

2012

62.

Dobudovanie informačného systému ťažobných odpadov.

2012

63.

Zmena v systéme poplatkov za ukladanie komunálnych odpadov na skládky odpadov s cieľom obmedziť množstvo komunálneho odpadu ukladaného na tieto skládky.

2012

64.

Určenie pravidiel a prehodnotenie kompetencie v povoľovaní ťažobnej činnosti (bane, štrkoviská), ktoré majú vplyv na kvalitu zdrojov pozemných vôd.

2012

65.

Zabezpečenie spolurozhodovania samospráv pri ťažbe nerastných surovín a ukladaní odpadov na skládky.

2012

66.

Aktualizácia environmentálnej regionalizácie Slovenskej republiky.

2013

67.

Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.

2013

68.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Tatranský národný park a jeho zóny.

2013

69.

Adaptačná stratégia Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.

2013

70.

Súhrnná analýza rozsahu a miery poplatkov a odvodov podľa príslušných zákonov v systéme environmentálneho práva s návrhom opatrení na ich racionalizáciu a úpravu.

2013

71.

Uskutočniť reorganizáciu vodného hospodárstva, pritom sa zamerať na racionalizáciu výkonov a služieb.

2013 -2014

72.

Zriadenie poradného vedeckého Centra pre genetické technológie.

2014