Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva

10. Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva

1.7. Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

1.8. Odbor odpadového hospodárstva

1.9. Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti

1.10. Odbor integrovanej prevencie